lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ
ເວັບໄຊສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ
ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2015
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ
1,947
US$
ອັດຕາເພີ້ມ GDP
7.56
%
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ
ກະສິກຳ
21.80
    %
ອຸດສາຫະກຳ
32.70
    %
ການບໍລິການ
35.95
    %
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,ສຸດທິ
9.55
    %
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ
ອັດຕາເງິນເຟີປະຈໍາເດືອນ ປີ 2017
ພຶດສະພາ
1.07
%
ເມສາ
1.52
%
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2017
ພຶດສະພາ
101.88
%
ເມສາ
101.75
%
ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2015
ລວມທັງໝົດ
6,492,228
ຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ
3,237,458
ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນ
27
ຄົນ/ກມ2
ບາງຕົວຊີ້ບອກດ້ານປະຊາກອນ ປີ2014
ອັດຕາການເກີດລວມຕໍ່100ຄົນ
26.60
ອັດຕາການເພີ່ມແບບທຳມະຊາດ(ສ່ວນຮ້ອຍ)
6.30
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ຕໍ່ແມ່ຍິງ1ຄົນ
2.03
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ຕໍ່ແມ່ຍິງ1ຄົນ
3.06
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຊາຍ
66
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຍິງ
70
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍລວມ
68
ການປົກຄອງ
ຈຳນວນແຂວງ
18
ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ
148
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
8,500
ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
1,183,386
ຄົວເຮືອນ


ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ຂອງທ່ານ ຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ທຽບເທົ່າຮອງ ລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມ

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວ ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫຼີ ສຸກສະຫວັດ, ຮອງຫົວໜ້າ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຫົວຂໍ້: “ລາຍງານຫຍໍ້ກ່ຽວກັບ ຜົນການ ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015”

    ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2016 ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຜົນການ ສຳຫຼວດ ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງ IV ປີ 2015 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ອ່ານເພີມຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

    ວັນທີ 04/07/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິທາງການ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ອ່ານເພີມ

ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ ຢ່າງຊຸດໃຈ!

    ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ນີ້, ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 30 ມິຖຸນາ ປີ 2010, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງເອົາວັນດັ່ງກ່າວ ອ່ານເພີມ

ສິ່ງພີມ

ພົນລະເມືອງ ປີ2015 ແບ່ງຕາມແຂວງ


        

 Untitled Document