Untitled Document
ພາສາລາວ | English

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສຖຕ) ; ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ຢ່າງສຸດໃຈ !                                       ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສຖຕ) ; ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ຢ່າງສຸດໃຈ !                                       ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສຖຕ) ; ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ຢ່າງສຸດໃຈ !                                       ຍິນດີຕ້ອນຮັບ ເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສຖຕ) ; ຊົມເຊີຍວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 30 ມີຖຸນາ ຢ່າງສຸດໃຈ !

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ
ຕົວເລກ GDP ໃນປີ 2015
GDPຕໍ່ຫົວຄົນ
1,947
US$
ອັດຕາເພີ້ມ GDP
7.56
%
ໂຄງປະກອບ GDP ຕາມຂະແໜງ
ກະສິກຳ
21.80
    %
ອຸດສາຫະກຳ
32.70
    %
ການບໍລິການ
35.95
    %
ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,ສຸດທິ
9.55
    %
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ
ອັດຕາເງິນເຟີປະຈໍາເດືອນ ປີ 2016
ກໍລະກົດ
1,97
%
ມີຖຸນາ
1.62
%
ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ປີ 2016
ກໍລະກົດ
102.04
%
ມີຖຸນາ
101.55
%
ພົນລະເມືອງ ສປປ ລາວ ປີ 2015
ລວມທັງໝົດ
6,492,400
ຄົນ
ພົນລະເມືອງຍິງ
3,254,800
ຄົນ
ຄວາມໜາແໜ້ນ
27
ຄົນ/ກມ2
ບາງຕົວຊີ້ບອກດ້ານປະຊາກອນ ປີ2014
ອັດຕາການເກີດລວມຕໍ່100ຄົນ
26.60
ອັດຕາການຕາຍລວມຕໍ່100ຄົນ
6.30
ອັດຕາການເພີ່ມແບບທຳມະຊາດ(ສ່ວນຮ້ອຍ)
2.03
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ຕໍ່ແມ່ຍິງ1ຄົນ
3.06
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຊາຍ
66
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຍິງ
70
ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍລວມ
68
ການປົກຄອງ
ຈຳນວນແຂວງ
18
ແຂວງ
ຈຳນວນເມືອງ
148
ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານ
8,507
ບ້ານ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນ
1,177,600
ຄົວເຮືອນ


ຂ່າວການເຄື່ອນໄຫວ


ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

    ວັນທີ 04/07/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິທາງການ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ອ່ານເພີມ

ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ ຢ່າງຊຸດໃຈ!

    ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ນີ້, ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 30 ມິຖຸນາ ປີ 2010, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງເອົາວັນດັ່ງກ່າວ ອ່ານເພີມ

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS)

     ໃນວັນທີ 25 ຜ່ານມາກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິທີການເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS) ໃຫ້ພະນັກງານ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນກອງ ປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ ອ່ານເພີມ

ການຝຶກອົບຮົມການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ຂອງເວັບໄຊສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

    ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາ ມາດໃຫ້ພະນັກງານ ໃນທົ່ວລະບົບສະຖິຕິ ອ່ານເພີມ

ສິ່ງພີມ

ພົນລະເມືອງ ປີ2015 ແບ່ງຕາມແຂວງ


        

 Untitled Document