Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ກະສິກຳ


ເຂົ້າເປືອກນາປີ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
ຊື່ແຂວງ 
ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 
ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 
ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ) 
ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
 ພາກເໜືອ 
105,459
108,012
103,859
105,956
4.59
4.55
476,720
482,104
 02   ຜົ້ງສາລີ 
7,223
7,436
7,188
7,436
4.80
4.92
34,520
36,585
 03   ຫຼວງນ້ຳທາ 
11,472
11,663
11,297
11,565
4.45
4.47
50,220
51,680
 04   ອຸດົມໄຊ 
14,494
15,895
13,734
14,787
4.57
4.40
62,760
65,120
 05   ບໍ່ແກ້ວ 
14,765
14,761
14,765
14,761
4.57
4.51
67,410
66,530
 06   ຫຼວງພະບາງ 
13,895
13,992
13,580
13,556
4.30
4.39
58,410
59,446
 07   ຫົວພັນ 
12,170
12,313
12,170
12,313
4.81
4.45
58,560
54,830
 08   ໄຊຍະບູລີ 
31,440
31,952
31,125
31,538
4.65
4.69
144,840
147,913
 ພາກກາງ 
407,255
434,051
388,135
423,588
3.98
4.36
1,543,580
1,847,410
 01   ນຄ.ວຽງຈັນ 
53,405
55,530
53,405
55,527
4.54
4.70
242,460
260,900
 09   ຊຽງຂວາງ 
21,370
19,526
21,205
19,155
4.39
4.18
93,110
80,080
10
 ວຽງຈັນ 
53,710
51,590
52,290
51,590
4.63
4.74
242,090
244,670
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
34,650
36,666
31,090
36,666
3.91
4.35
121,450
159,500
12
 ຄຳມ່ວນ 
62,925
74,789
59,140
72,098
3.69
4.40
218,510
317,230
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
181,195
188,630
171,005
181,317
3.66
4.16
625,960
754,300
18
 ໄຊສົມບູນ 
-  
7,320
 
7,235
-  
4.25
-  
30,730
 ພາກໃຕ້ 
215,921
218,888
191,131
210,388
3.74
4.19
714,670
882,070
14
 ສາລະວັນ 
73,135
74,670
58,765
67,535
3.68
4.30
216,350
290,400
15
 ເຊກອງ 
8,057
9,098
8,057
 
4.15
4.40
33,450
40,030
16
 ຈຳປາສັກ 
111,957
113,055
101,662
111,690
3.91
4.21
397,380
470,000
17
 ອັດຕະປື 
22,772
22,065
22,647
22,065
2.98
3.70
67,490
81,640
 ລວມ 
728,635
760,951
683,125
739,932
4.00
4.34
2,734,970
3,211,584
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ເຂົ້າເປືອກນາແຊງ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014    2013   2014
 ພາກເໜືອ 
8,755
8,313
8,755
8,313
4.51
4.66
39,460
38,717
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
30
4
30
4
5.00
3.75
150
15
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
540
225
540
225
4.48
4.44
2,420
999
04 
 ອຸດົມໄຊ 
410
443
410
443
4.59
3.84
1,880
1,701
05 
 ບໍ່ແກ້ວ       2,580
2,020
2,580
2,020
4.56
4.46
11,760
9,009
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
1,605
1,322
1,605
1,322
4.49

5.30

7,210
7,007
07 
 ຫົວພັນ 
1,290
1,576
1,290
1,576
3.98
4.44
5,130
6,997
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
2,300
2,723
2,300
2,723
4.74
4.77
10,910
12,989
 ພາກກາງ 
66,800
68,155
66,800
68,154
4.80
5.53
320,620
376,635
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
17,500
17,961
17,500
17,961
4.84
5.51
84,650
98,960
09 
 ຊຽງຂວາງ 
45
-  
45
-  
3.56
-  
160
-  
10
 ວຽງຈັນ 
5,675
8,555
5,675
8,555
4.51

5.37

25,620
45,940
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
3,200
2,698
3,200
2,698
4.45
5.38
14,230
14,510
12
 ຄຳມ່ວນ 
10,680
10,350
10,680
10,350
5.57
5.80
59,450
60,030
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
29,700
28,548
29,700
28,548
4.60
5.50
136,510
157,025
18
 ໄຊສົມບູນ 
-  
42
-  
42
-  
4.02
-  
170
 ພາກໃຕ້ 
16,785
26,037
16,785
26,037
4.71
5.37
79,070
139,734
14
 ສາລະວັນ 
5,505
12,270
5,505
12,270
4.51
5.30
24,850
65,030
15
 ເຊກອງ      380
912
380
912
4.21
4.39
1,600
4,004
16
 ຈຳປາສັກ 
10,800
12,500
10,800
12,500
4.84
5.52
52,270
69,000
17
 ອັດຕະປື 
100
355
100
355
3.50
4.79
350
1,700
 ລວມ 
92,340
102,504
92,340
102,504
4.76
5.42
439,150
555,086
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ເຂົ້າເປືອກເຂດເນີນສູງ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014    2013   2014
 ພາກເໜືອ 
87,505
88,438
86,200
88,344
2.11
2.06
182,100
182,290
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
6,095
10,656
6,095
10,656
1.70
1.90
10,380
20,245
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
11,195
6,890
11,155
6,890
1.97
2.00
21,980
13,790
04 
 ອຸດົມໄຊ 
10,930
10,160
10,760
10,160
1.85
1.89
19,940
19,250
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
8,385
8,528
8,385
8,528
2.00
1.85
16,810
15,783
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
17,945
21,189
16,855
21,095
1.81
1.68
30,580
35,339
07 
 ຫົວພັນ 
17,920
16,693
17,920
16,693
2.45
2.47
43,890
41,220
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
15,035
14,322
15,030
14,322
2.56
2.56
38,520
36,663
 ພາກກາງ 
21,490
19,642
21,330
19,443
2.00
2
42,660
37,445
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
09 
 ຊຽງຂວາງ 
8,505
8,125
8,505
8,125
2.24
2.06
19,080
16,710
10
 ວຽງຈັນ 
6,655
5,778
6,655
5,778
1.71
1.80
11,400
10,400
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
3,860
2,859
3,785
2,660
2.00
2.12
7,560
5,645
12
 ຄຳມ່ວນ 
525
380
525
380
2.02
2.00
1,060
760
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
1,945
-  
1,860
-  
1.91
-  
3,560
-  
18
 ໄຊສົມບູນ 
2,500
2,500
1.57
3,930
 ພາກໃຕ້ 
9,130
7,810
8,195
7,613
1.91
2.10
15,680
16,020
14
 ສາລະວັນ 
5,050
3,782
4,160
3,673
1.90
2.57
7,890
9,450
15
 ເຊກອງ 
2,240
2,148
2,240
2,060
2.00
1.82
4,470
3,740
16
 ຈຳປາສັກ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
17
 ອັດຕະປື 
1,840
1,880
1,795
1,880
1.85
1.51
3,320
2,830
 ລວມ 
118,125
115,890
115,725
115,400
2.08
2.04
240,440
235,755
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ສາລີລວມ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ) 
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014    2013   2014
 ພາກເໜືອ 
150,690
176,625
150,690
176,625
5.41
5.34
815,820
943,175
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
4,665
6,630
4,665
6,630
5.77
6.33
26,940
41,940
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
4,655
5,280
4,655
5,280
4.97
6.07
23,140
32,040
04 
 ອຸດົມໄຊ 
39,310
55,785
39,310
55,785
4.89
4.95
192,115
276,410
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
9,955
4,175
9,955
4,175
5.55
4.84
55,265
20,200
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
13,615
12,835
13,615
12,835
5.76
5.95
78,485
76,330
07 
 ຫົວພັນ 
15,765
31,445
15,765
31,445
5.52
5.60
86,965
175,980
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
62,725
60,475
62,725
60,475
5.63
5.30
352,910
 ພາກກາງ 
45,610
47,150
45,610
47,150
6.32
51.27
288,340
3,191,125
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
2,665
2,320
2,665
2,320
7.26
6.88
19,340
15,960
09 
 ຊຽງຂວາງ 
25,910
25,875
25,910
25,875
5.74
5.94
148,695
153,580
10
 ວຽງຈັນ 
7,340
7,780
7,340
7,780
5.33
7.31
39,120
56,845
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
4,130
4,345
4,130
4,345
6.82
7.07
28,160
30,720
12
 ຄຳມ່ວນ 
1,660
1,515
1,660
1,515
9.56
9.98
15,865
15,125
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
3,905
4,460
3,905
4,460
9.52
9.67
37,160
43,120
18
 ໄຊສົມບູນ 
855
855
4.42
3,775
 ພາກໃຕ້ 
15,730
19,610
15,730
19,610
6.99
7.66
109,925
150,140
14
 ສາລະວັນ 
4,385
3,855
4,385
3,855
7.86
7.30869
34,460
15
 ເຊກອງ 
1,980
4,775
1,980
4,775
6.75
8.33
13,370
39,755
16
 ຈຳປາສັກ 
8,695
7,545
8,695
7,545
6.75
6.53
58,660
49,285
17
 ອັດຕະປື 
670
3,435
670
3,435
5.13
9.59
3,435
32,925
 ລວມ 
212,030
243,385
212,030
243,385
5.73
5.80
1,214,085
1,412,440
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ:  ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ເຜືອກ ແລະ ມັນ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014    2013   2014
 ພາກເໜືອ 
19,605
20,925
19,605
20,925
17.01
21.82
333,428
456,485
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
3,555
1,855
3,555
1,855
6.93
6.01
24,650
11,155
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
1,970
2,365
1,970
2,365
20.55
20.24
40,490
47,865
04 
 ອຸດົມໄຊ 
975
2,240
975
2,240
11.49
14.60
11,200
32,695
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
2,610
180
2,610
180
10.25
9.64
26,740
1,735
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
3,525
3,585
3,525
3,585
14.55
17.95
51,300
64,360
07 
 ຫົວພັນ 
2,260
2,740
2,260
2,740
13.38
12.54
30,235
34,350
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
4,710
7,960
4,710
7,960
31.60
33.21
148,813
264,325
 ພາກກາງ 
37,750
28,675
37,750
28,675
25.75
22.24
972,085
637,610
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
10,995
2,055
10,995
2,055
37.44
35.79
411,685
73,550
09 
 ຊຽງຂວາງ 
3,045
1,880
3,045
1,880
11.22
11.55
34,175
21,710
10
 ວຽງຈັນ 
4,110
3,820
4,110
3,820
20.07
20.24
82,470
77,325
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
10,890
11,220
10,890
11,220
28.69
2,967.00
312,450
332,900
12
 ຄຳມ່ວນ 
2,400
1,645
2,400
1,645
30.39
29.05
72,925
47,785
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
6,310
6,620
6,310
6,620
9.25
9.34
58,380
61,845
18
 ໄຊສົມບູນ 
-  
1,435
-  
1,435
-  
15.68
-  
22,495
 ພາກໃຕ້ 
8,640
31,745
8,640
31,745
19.96
24.51
172,435
778,145
14
 ສາລະວັນ 
2,150
20,355
2,150
20,355
17.55
23.61
37,725
480,480
15
 ເຊກອງ 
790
2,635
790
2,635
14.83
15.68
11,715
41,305
16
 ຈຳປາສັກ 
4,930
8,020
4,930
8,020
21.10
29.73
104,010
238,400
17
 ອັດຕະປື 
770
735
770
735
24.66
24.44
18,985
17,960
 ລວມ 
65,995
81,345
65,995
81,345
22.39
23.02
1,477,948
1,872,240
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຖົ່ວດິນ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014 2013   2014
 ພາກເໜືອ 
8,440
9,085
8,440
9,085
2.01
2.09
16,970
19,025
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
520
545
520
545
1.47
1.30
765
710
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
230
195
230
195
2.24
2.38
515
465
04 
 ອຸດົມໄຊ 
1,485
1,690
1,485
1,690
2.23
2.26
3,310
3,815
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
1,305
470
1,305
470
1.60
2.67
2,090
1,255
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
905
1,130
905
1,130
1.71
1.24
1,545
1,405
07 
 ຫົວພັນ 
355
600
355
600
1.68
1.66
595
995
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
3,640
4,455
3,640
4,455
2.24
2.33
8,150
10,380
 ພາກກາງ 
4,135
5,065
4,135
5,065
2.46
2.52
10,175
12,740
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
120
125
120
125
1.67
1.88
200
235
09 
 ຊຽງຂວາງ 
380
580
380
580
2.38
1.96
905
1,135
10
 ວຽງຈັນ 
855
875
855
875
2.08
2.15
1,775
1,885
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
980
1,345
980
1,345
3.33
3.48
3,260
4,685
12
 ຄຳມ່ວນ 
215
105
215
105
2.65
2.48
570
260
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
1,585
1,985
1,585
1,985
2.19
2.24
3,465
4,440
18
 ໄຊສົມບູນ 
-  
50
-  
50
-  
2.00
-  
100
 ພາກໃຕ້ 
12,020
11,160
12,020
11,160
2.30
2.46
27,660
27,485
14
 ສາລະວັນ 
7,135
6,290
7,135
6,290
2.30
2.55
16,395
16,070
15
 ເຊກອງ 
715
1,050
715
1,050
2.10
2.30
1,500
2,410
16
 ຈຳປາສັກ 
4,125
3,800
4,125
3,800
2.36
2.36
9,735
8,980
17
 ອັດຕະປື 
45
20
45
20
0.67
1.25
30
25
 ລວມ 
24,595
25,310
24,595
25,310
2.23
2.34
54,805
59,250
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຖົ່ວເຫຼືອງ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
2013 2014   2013 2014 2013 2014 2013   2014
 ພາກເໜືອ 
4,200
6,345
4,200
6,345
1.47
1.47
6,180
9,310
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
160
425
160
425
1.47
1.79
235
760
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
95
90
95
90
1.32
1.50
125
135
04 
 ອຸດົມໄຊ 
1,610
1,620
1,610
1,620
1.76
1.90
2,835
3,070
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
200
255
200
255
2.35
1.51
470
385
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
295
320
295
320
1.03
1.00
305
320
07 
 ຫົວພັນ 
1,820
3,635
1,820
3,635
1.20
1.28
2,180
4,640
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
20
20
1.50
30
 ພາກກາງ 
300
245
300
245
1.48
1.94
445
475
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
55
25
55
25
2.09
2.00
115
50
09 
 ຊຽງຂວາງ 
25
155
25
155
1.80
2.10
45
325
10
 ວຽງຈັນ 
95
10
95
10
1.32
1.50
125
15
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
115
30
115
30
1.26
1.33
145
40
12
 ຄຳມ່ວນ 
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
10
10
1.50
15
18
 ໄຊສົມບູນ 
25
25
1.80
45
 ພາກໃຕ້ 
4,400
4,380
4,400
4,380
1.65
1.66
7,280
7,250
14
 ສາລະວັນ 
25
35
25
35
0.80
1.43
20
50
15
 ເຊກອງ 
65
65
1.46
95
16
 ຈຳປາສັກ 
4,375
4,280
4,375
4,280
1.66
1.66
7,260
7,105
17
 ອັດຕະປື 
 ລວມ 
8,900
10,970
8,900
10,970
1.56
1.55
13,905
17,035
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ພືດຜັກລວມ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014    2013   2014
 ພາກເໜືອ 
36,413
42,330
36,413
42,330
7.64
7.27
278,360
307,865
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
6,210
5,995
6,210
5,995
6.64
7.26
41,230
43,535
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
3,200
2,695
3,200
2,695
9.78
8.85
31,280
23,855
04 
 ອຸດົມໄຊ 
7,688
12,870
7,688
12,870
7.68
7.81
59,015
100,505
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
4,850
475
4,850
475
9.85
5.27
47,765
2,505
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
5,470
10,660
5,470
10,660
8.20
8.05
44,865
85,790
07 
 ຫົວພັນ 
3,080
5,770
3,080
5,770
5.99
6.08
18,460
35,060
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
5,915
3,865
5,915
3,865
6.04
4.30
35,745
16,615
 ພາກກາງ 
57,517
56,089
57,517
56,089
8.33
7.44
479,335
417,565
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
12,945
9,220
12,945
9,220
9.48
9.30
122,715
85,720
09 
 ຊຽງຂວາງ 
3,820
4,145
3,820
4,145
6.58
10.81
25,140
44,805
10
 ວຽງຈັນ 
8,815
11,395
8,815
11,395
9.44
7.91
83,185
90,105
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
11,142
5,430
11,142
5,430
8.95
7.59
99,690
41,210
12
 ຄຳມ່ວນ 
7,645
7,014
7,645
7,014
8.22
7.49
62,825
52,535
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
13,150
18,630
13,150
18,630
6.52
-  
85,780
102,215
18
 ໄຊສົມບູນ 
255
255
3.82
975
 ພາກໃຕ້ 
50,805
62,960
50,805
62,960
10.94
13.10
556,010
825,030
14
 ສາລະວັນ 
6,615
10,460
6,615
10,460
9.00
8.02
59,505
83,895
15
 ເຊກອງ 
1,625
16,940
1,625
16,940
13.08
21.15
21,250
358,320
16
 ຈຳປາສັກ 
41,715
34,960
41,715
34,960
11.24
10.84
468,970
378,810
17
 ອັດຕະປື 
850
600
850
600
7.39
6.68
6,285
4,005
 ລວມ 
144,735
161,379
144,735
161,379
9.08
9.61
1,313,705
1,550,460
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຖົ່ວຂຽວ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014 2013   2014
 ພາກເໜືອ 
715
870
715
870
1.28
1.39
915
1,210
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
140
240
140
240
1.46
1.69
205
405
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
30
30
30
30
1.67
1,66 
50
50
04 
 ອຸດົມໄຊ 
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
345
420
345
420
1.10
1.29
380
540
07 
 ຫົວພັນ 
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
200
180
200
180
1.40
1.19
280
215
 ພາກກາງ 
805
545
805
555
1.25
1.75
1,005
970
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
180
140
180
140
1.14
1.46
205
205
09 
 ຊຽງຂວາງ 
5
50
5
50
2.00
2.00
10
100
10
 ວຽງຈັນ 
340
320
340
320
1.40
1.89
475
605
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
90
35
90
35
1.33
1.43
120
50
12
 ຄຳມ່ວນ 
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
190
190
1.03
195
18
 ໄຊສົມບູນ 
10
1.0
10
 ພາກໃຕ້ 
1,420
1,505
1,420
1,505
1.02
1.21
1,445
1,820
14
 ສາລະວັນ 
75
160
75
160
1.07
1.31
80
210
15
 ເຊກອງ 
30
25
30
25
1.33
1.20
40
30
16
 ຈຳປາສັກ 
1,285
1,295
1,285
1,295
1.00
1.20
1,290
1,550
17
 ອັດຕະປື 
30
25
30
25
1.17
1.20
35
30
 ລວມ 
2,940
2,920
2,940
2,930
1.14
1.37
3,365
4,000
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຢາສູບ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014    2013   2014
 ພາກເໜືອ 
1,710
2,220
1,710
2,220
8.34
10.88
14,265
24,155
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
45
90
45
90
11.78
9.50
530
855
04 
 ອຸດົມໄຊ 
505
555
505
555
10.26
10.40
5,180
5,770
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
85
50
85
50
8.35
15.90
710
795
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
735
1,020
735
1,020
6.88
10.11
5,060
10,310
07 
 ຫົວພັນ 
50
85
50
85
9.70
10.18
485
865
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
290
420
290
420
7.93
13.24
2,300
5,560
 ພາກກາງ 
3,060
3,105
3,060
3,105
10.04
10.02
30,715
31,100
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
135
220
135
220
11.74
9.52
1,585
2,095
09 
 ຊຽງຂວາງ 
55
175
55
175
15.18
18.71
835
3,275
10
 ວຽງຈັນ 
300
220
300
220
9.12
9.77
2,735
2,150
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
720
555
720
555
9.69
9.76
6,980
5,415
12
 ຄຳມ່ວນ 
700
960
700
960
9.36
10.35
6,550
9,940
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
1,150
970
1,150
970
10.46
8.44
12,030
8,185
18
 ໄຊສົມບູນ 
5
5
8.00
40
 ພາກໃຕ້ 
1,255
925
1,255
925
9.38
8.76
11,775
8,100
14
 ສາລະວັນ 
250
210
250
210
11.48
14.10
2,870
2,960
15
 ເຊກອງ 
115
205
115
205
0.83
8.73
95
1,790
16
 ຈຳປາສັກ 
835
440
835
440
10.32
6.43
8,615
2,830
17
 ອັດຕະປື 
55
70
55
70
3.55
7.43
195
520
 ລວມ 
6,025
6,250
6,025
6,250
9.42
10.14
56,755
63,355
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຝ້າຍ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014 2013   2014
 ພາກເໜືອ 
500
570
500
570
0.78
0.93
390
530
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
135
55
135
55
0.55
70
30
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
75
60
75
60
1.00
1.08
75
65
04 
 ອຸດົມໄຊ 
125
110
125
110
0.80
1.18
100
130
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
50
45
50
45
0.70
0.67
35
30
07 
 ຫົວພັນ 
90
180
90
180
0.89
0.89
80
160
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
25
120
25
120
1.20
0.96
30
115
 ພາກກາງ 
1,715
350
1,715
350
1.14
0.70
1,955
245
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
09 
 ຊຽງຂວາງ 
10
 ວຽງຈັນ 
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
12
 ຄຳມ່ວນ 
45
20
45
20
1.22
1.00
55
20
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
1,670
330
1,670
330
1.14
0.68
1,900
225
18
 ໄຊສົມບູນ 
 ພາກໃຕ້ 
670
495
670
495
1.22
0.91
815
450
14
 ສາລະວັນ 
130
200
130
200
1.50
1.00
195
200
15
 ເຊກອງ 
10
15
10
15
0.50
0.33
5
5
16
 ຈຳປາສັກ 
530
280
530
280
1.16
0.88
615
245
17
 ອັດຕະປື 
 ລວມ 
2,885
1,415
2,885
1,415
1.10
0.87
3,160
1,225
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ອ້ອຍ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014    2013   2014
 ພາກເໜືອ 
5,905
6,060
5,905
6,060
49.90
44.64
294,650
270,490
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
1,695
1,760
1,695
1,760
57.16
61.74
96,885
108,670
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
3,320
3,235
3,320
3,235
54.82
43.28
182,000
140,005
04 
 ອຸດົມໄຊ 
315
475
315
475
23.05
21.75
7,260
10,330
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
200
225
200
225
17.55
19.60
3,510
4,410
07 
 ຫົວພັນ 
295
270
295
270
13.51
20.07
3,985
5,420
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
80
95
80
95
12.63
17.42
1,010
1,655
 ພາກກາງ 
2,770
15,610
2,770
15,610
37.94
57.18
105,095
892,650
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
105
180
105
180
42.10
42.89
4,420
7,720
09 
 ຊຽງຂວາງ 
120
60
120
60
10.00
10.33
1,200
620
10
 ວຽງຈັນ 
210
210
210
210
13.45
22.36
2,825
4,695
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
405
275
405
275
29.28
29.89
11,860
8,220
12
 ຄຳມ່ວນ 
380
290
380
290
10.08
20.55
3,830
5,960
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
1,550
14,565
1,550
14,565
52.23
59.37
80,960
864,680
18
 ໄຊສົມບູນ 
30
30
25.17
755
 ພາກໃຕ້ 
5,595
12,400
5,595
12,400
83.18
54.62
465,385
677,325
14
 ສາລະວັນ 
125
70
125
70
15.84
11.36
1,980
795
15
 ເຊກອງ 
160
4,890
160
4,890
18.47
20.21
2,955
98,830
16
 ຈຳປາສັກ 
240
255
240
255
17.48
17.29
4,195
4,410
17
 ອັດຕະປື 
5,070
7,185
5,070
7,185
89.99
79.79
456,255
573,290
 ລວມ 
14,270
34,070
14,270
34,070
60.63
54.02
865,130
1,840,465
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ກາເຟ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013** 2014    2013**   2014
 ພາກເໜືອ 
3,085
4,480
240
1,890
2.94
2.08
705
3,935
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
1,615
2,965
15
380
2.33
2.64
35
1,005
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
04 
 ອຸດົມໄຊ 
210
220
210
220
2.98
1.48
625
325
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
1,260
1,295
15
1,290
3.00
2.02
45
2,605
07 
 ຫົວພັນ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 ພາກກາງ 
240
240
240
240
3.00
1.79
720
430
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
09 
 ຊຽງຂວາງ 
240
240
240
240
3.00
1.79
720
430
10
 ວຽງຈັນ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
12
 ຄຳມ່ວນ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
18
 ໄຊສົມບູນ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
 ພາກໃຕ້ 
78,820
87,150
56,865
68,200
1.54
1.60
87,365
109,215
14
 ສາລະວັນ 
23,910
23,910
18,000
18,160
1.80
1.05
32,320
19,005
15
 ເຊກອງ 
9,320
11,425
6,940
9,335
2.69
3.24
18,695
30,210
16
 ຈຳປາສັກ 
43,710
49,900
31,245
39,990
1.14
1.48
35,530
59,365
17
 ອັດຕະປື 
1,880
1,915
680
715
1.21
0.89
820
635
 ລວມ 
82,145
91,870
57,345
70,330
1.55
1.61
88,790
113,580
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ໝາຍເຫດ: " ** " ຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່
ຊາ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມແຂວງ)
ລ/ດ 
 ຊື່ແຂວງ   ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ)   ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ(ຮຕ)   ຜະລິດຕະພາບ(ຮຕ)   ຜົນຜະລິດ (ຕ) 
  2013 2014   2013 2014 2013 2014 2013   2014
 ພາກເໜືອ 
3,610
4,390
3,155
3,410
1.91
2.22
6,020
7,585
02 
 ຜົ້ງສາລີ 
2,655
3,230
2,200
2,250
1.50
1.56
3,300
3,500
03 
 ຫຼວງນ້ຳທາ 
04 
 ອຸດົມໄຊ 
215
385
215
385
1.60
1.04
345
400
05 
 ບໍ່ແກ້ວ 
06 
 ຫຼວງພະບາງ 
695
710
695
710
3.33
5.08
2,315
3,610
07 
 ຫົວພັນ 
45
65
45
65
1.33
1.15
60
75
08 
 ໄຊຍະບູລີ 
 ພາກກາງ 
120
120
1.33
160
01 
 ນຄ.ວຽງຈັນ 
09 
 ຊຽງຂວາງ 
120
120
1.33
160
10
 ວຽງຈັນ 
11
 ບໍລິຄຳໄຊ 
12
 ຄຳມ່ວນ 
13
 ສະຫວັນນະເຂດ 
18
 ໄຊສົມບູນ 
 ພາກໃຕ້ 
285
460
285
460
0.30
0.41
85
190
14
 ສາລະວັນ 
15
 ເຊກອງ 
16
 ຈຳປາສັກ 
285
460
285
460
0.3
0.41
85
190
17
 ອັດຕະປື 
 ລວມ 
3,895
4,970
3,440
3,990
1.77
1.99
6,105
7,935
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມປູກຝັງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຈຳນວນຄວາຍ
ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Name of Province  ຄວາຍ (ພັນໂຕ) 
     
2013
2014
  ພາກເໜືອ Northern Region
297
275
02 ຜົ້ງສາລີ  Phongsaly
41
43
03 ຫຼວງນ້ຳທາ  Luangnamtha
18
16
04 ອຸດົມໄຊ  Oudomxay
47
36
05 ບໍ່ແກ້ວ  Bokeo
23
25
06 ຫຼວງພະບາງ  Luangprabang
64
55
07 ຫົວພັນ  Huaphanh
55
50
08 ໄຊຍະບູລີ  Xayabury
49
50
  ພາກກາງ Central Region
547
544
01 ນຄ. ວຽງຈັນ  Vientiane Capital
14
13
09 ຊຽງຂວາງ  Xiengkhuang
55
43
10 ວຽງຈັນ  Vientiane
75
59
11 ບໍລິຄຳໄຊ  Borikhamxay
46
46
12 ຄຳມ່ວນ  Khammuane
62
67
13 ສະຫວັນນະເຂດ  Savannakhet
295
296
18 ໄຊສົມບູນ xaysomboun
-  
20
  ພາກໃຕ້ Southern Region
346
334
14 ສາລະວັນ  Saravan
133
115
15 ເຊກອງ  Sekong
29
30
16 ຈຳປາສັກ  Champasack
137
147
17 ອັດຕະປື  Attapeu
47
42
  ລວມ Total
1,190
1,153
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຈໍານວນງົວ
ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Name of Province  ງົວ (ພັນໂຕ) 
     
2013
2014
  ພາກເໜືອ Northern Region
428
449
02 ຜົ້ງສາລີ  Phongsaly
46
49
03 ຫຼວງນ້ຳທາ  Luangnamtha
21
22
04 ອຸດົມໄຊ  Oudomxay
49
40
05 ບໍ່ແກ້ວ  Bokeo
57
56
06 ຫຼວງພະບາງ  Luangprabang
67
84
07 ຫົວພັນ  Huaphanh
74
75
08 ໄຊຍະບູລີ  Xayabury
114
123
  ພາກກາງ Central Region
943
975
01 ນຄ. ວຽງຈັນ  Vientiane Capital
81
73
09 ຊຽງຂວາງ  Xiengkhuang
131
129
10 ວຽງຈັນ  Vientiane
176
158
11 ບໍລິຄຳໄຊ  Borikhamxay
61
61
12 ຄຳມ່ວນ  Khammuane
94
105
13 ສະຫວັນນະເຂດ  Savannakhet
400
415
18 ໄຊສົມບູນ xaysomboun
-  
34
  ພາກໃຕ້ Southern Region
343
342
14 ສາລະວັນ  Saravan
149
129
15 ເຊກອງ  Sekong
30
26
16 ຈຳປາສັກ  Champasack
146
161
17 ອັດຕະປື  Attapeu
18
26
  ລວມ Total
1,714
1,766
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຈໍານວນ ໝູ
ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Name of Province  ໝູ (ພັນໂຕ) 
     
2013
2014
  ພາກເໜືອ Northern Region
988
1,085
02 ຜົ້ງສາລີ  Phongsaly
198
222
03 ຫຼວງນ້ຳທາ  Luangnamtha
94
106
04 ອຸດົມໄຊ  Oudomxay
136
165
05 ບໍ່ແກ້ວ  Bokeo
58
72
06 ຫຼວງພະບາງ  Luangprabang
212
222
07 ຫົວພັນ  Huaphanh
155
155
08 ໄຊຍະບູລີ  Xayabury
135
143
  ພາກກາງ Central Region
798
862
01 ນຄ. ວຽງຈັນ  Vientiane Capital
128
139
09 ຊຽງຂວາງ  Xiengkhuang
96
103
10 ວຽງຈັນ  Vientiane
115
113
11 ບໍລິຄຳໄຊ  Borikhamxay
72
76
12 ຄຳມ່ວນ  Khammuane
100
99
13 ສະຫວັນນະເຂດ  Savannakhet
287
307
18 ໄຊສົມບູນ xaysomboun
25
  ພາກໃຕ້ Southern Region
1,162
1,175
14 ສາລະວັນ  Saravan
795
763
15 ເຊກອງ  Sekong
140
139
16 ຈຳປາສັກ  Champasack
195
230
17 ອັດຕະປື  Attapeu
32
43
  ລວມ Total
2,948
3,122
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຈໍານວນ ສັດປີກ
ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Name of Province  ສັດປີກ (ພັນໂຕ) 
     
2013
2014
  ພາກເໜືອ Northern Region
8,884
9,373
02 ຜົ້ງສາລີ  Phongsaly
719
871
03 ຫຼວງນ້ຳທາ  Luangnamtha
464
609
04 ອຸດົມໄຊ  Oudomxay
1,552
1,460
05 ບໍ່ແກ້ວ  Bokeo
426
617
06 ຫຼວງພະບາງ  Luangprabang
2,565
2,322
07 ຫົວພັນ  Huaphanh
925
889
08 ໄຊຍະບູລີ  Xayabury
2,233
2,605
  ພາກກາງ Central Region
9,959
9,736
01 ນຄ. ວຽງຈັນ  Vientiane Capital
1,999
1,950
09 ຊຽງຂວາງ  Xiengkhuang
1,068
1,307
10 ວຽງຈັນ  Vientiane
2,667
1,054
11 ບໍລິຄຳໄຊ  Borikhamxay
764
1,055
12 ຄຳມ່ວນ  Khammuane
507
928
13 ສະຫວັນນະເຂດ  Savannakhet
2,954
3,252
18 ໄຊສົມບູນ xaysomboun
-  
190
  ພາກໃຕ້ Southern Region
11,884
13,299
14 ສາລະວັນ  Saravan
5,346
3,126
15 ເຊກອງ  Sekong
897
1,257
16 ຈຳປາສັກ  Champasack
5,088
6,063
17 ອັດຕະປື  Attapeu
553
2,853
  ລວມ Total
30,727
32,408
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຈໍານວນ ແບ້ ແລະ ແກະ
ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Name of Province  ແບ້ ແລະ ແກະ (ພັນໂຕ) 
     
2013
2014
  ພາກເໜືອ Northern Region
192
197
02 ຜົ້ງສາລີ  Phongsaly
7
13
03 ຫຼວງນ້ຳທາ  Luangnamtha
9
14
04 ອຸດົມໄຊ  Oudomxay
34
25
05 ບໍ່ແກ້ວ  Bokeo
17
26
06 ຫຼວງພະບາງ  Luangprabang
83
76
07 ຫົວພັນ  Huaphanh
32
31
08 ໄຊຍະບູລີ  Xayabury
10
12
  ພາກກາງ Central Region
188
201
01 ນຄ. ວຽງຈັນ  Vientiane Capital
21
23
09 ຊຽງຂວາງ  Xiengkhuang
18
22
10 ວຽງຈັນ  Vientiane
23
23
11 ບໍລິຄຳໄຊ  Borikhamxay
22
27
12 ຄຳມ່ວນ  Khammuane
25
27
13 ສະຫວັນນະເຂດ  Savannakhet
79
76
18 ໄຊສົມບູນ xaysomboun
3
  ພາກໃຕ້ Southern Region
90
83
14 ສາລະວັນ  Saravan
52
39
15 ເຊກອງ  Sekong
18
24
16 ຈຳປາສັກ  Champasack
15
15
17 ອັດຕະປື  Attapeu
5
5
  ລວມ Total
470
481
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາທຳມະຊາດ
ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Name of Province  ຜົນຜະລິດຊີ້ນ (ໂຕນ) 
     
2013
2014
  ພາກເໜືອ Northern Region
6,007
10,512
02 ຜົ້ງສາລີ  Phongsaly
182
268
03 ຫຼວງນ້ຳທາ  Luangnamtha
1,058
1,973
04 ອຸດົມໄຊ  Oudomxay
691
1,230
05 ບໍ່ແກ້ວ  Bokeo
713
1,234
06 ຫຼວງພະບາງ  Luangprabang
1,125
2,091
07 ຫົວພັນ  Huaphanh
603
881
08 ໄຊຍະບູລີ  Xayabury
1,635
2,835
  ພາກກາງ Central Region
26,033
39,338
01 ນຄ. ວຽງຈັນ  Vientiane Capital
12,297
15,741
09 ຊຽງຂວາງ  Xiengkhuang
641
930
10 ວຽງຈັນ  Vientiane
4,208
8,809
11 ບໍລິຄຳໄຊ  Borikhamxay
1,322
2,239
12 ຄຳມ່ວນ  Khammuane
2,355
3,634
13 ສະຫວັນນະເຂດ  Savannakhet
5,210
8,004
18 ໄຊສົມບູນ xaysomboun
-  
3
  ພາກໃຕ້ Southern Region
6,906
10,387
14 ສາລະວັນ  Saravan
1,713
2,532
15 ເຊກອງ  Sekong
244
328
16 ຈຳປາສັກ  Champasack
4,581
7,032
17 ອັດຕະປື  Attapeu
368
495
  ລວມ Total
38,946
60,237
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
ຜົນຜະລິດຊີ້ນປາລ້ຽງ
ລ/ດ ຊື່ແຂວງ Name of Province  ຜົນຜະລິດຊີ້ນ (ໂຕນ) 
     
2013
2014
  ພາກເໜືອ Northern Region
13,281
12,908
02 ຜົ້ງສາລີ  Phongsaly
122
103
03 ຫຼວງນ້ຳທາ  Luangnamtha
510
473
04 ອຸດົມໄຊ  Oudomxay
2,154
1,782
05 ບໍ່ແກ້ວ  Bokeo
927
776
06 ຫຼວງພະບາງ  Luangprabang
4,264
3,854
07 ຫົວພັນ  Huaphanh
1,517
2,850
08 ໄຊຍະບູລີ  Xayabury
3,787
3,070
  ພາກກາງ Central Region
71,738
61,400
01 ນຄ. ວຽງຈັນ  Vientiane Capital
34,235
30,476
09 ຊຽງຂວາງ  Xiengkhuang
5,106
4,152
10 ວຽງຈັນ  Vientiane
9,178
7,551
11 ບໍລິຄຳໄຊ  Borikhamxay
3,093
3,115
12 ຄຳມ່ວນ  Khammuane
7,167
6,011
13 ສະຫວັນນະເຂດ  Savannakhet
12,959
10,088
18 ໄຊສົມບູນ xaysomboun
7
  ພາກໃຕ້ Southern Region
18,877
16,047
14 ສາລະວັນ  Saravan
2,104
1,735
15 ເຊກອງ  Sekong
263
225
16 ຈຳປາສັກ  Champasack
14,276
12,174
17 ອັດຕະປື  Attapeu
2,234
1,913
  ລວມ Total
103,896
90,355
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
 Untitled Document