Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ວັດທະນະທຳ


ການພິມປຶ້ມ, ຫນັງສືພິມ ແລະ ວາລະສານ, ຈຳນວນ ຫໍພິພິດຕະພັນ, ຫ້ອງວາງສະແດງ ແລະ ຫ້ອງສະໝຸດ
ລາຍການ
ຫົວໜວ່ຍ
Item
Unit
2013**
2014
ໂຮງພິມ ແຫ່ງ Printing office places 105 112
ໃນນັ້ນ:
ສູນກາງ ແຫ່ງ Central management places
6
7
ທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ Local management places
99
105
ສຳນັກງານວາລະສານແລະໜັງສືພິມ ແຫ່ງ Journal and newspaper office places
124
ໃນນັ້ນ:
ສູນກາງ ແຫ່ງ Central management places
108
ທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ Local management places
16
ຫນັງສືພິມ ພ.ສະບັບ Newspapers Th.Units
3,786
ວາລະສານ ພ.ສະບັບ Journals Th.Units
2,878
ຫໍພິພິດຕະພັນ ແຫ່ງ Museums places
24
ຈຳນວນຫ້ອງສະໝຸດ ແຫ່ງ Number of room libraries places
14
ສູນກາງ ແຫ່ງ Central management places
-
ທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ Local management places
14
ຈຳນວນຫໍສະໝຸດ ແຫ່ງ Number of libraries places
11
ສູນກາງ ແຫ່ງ Central management places
1
1
ທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ Local management places
10
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແລະ ໂທລະພາບ
ລາຍການ
ຫົວໜ່ວຍ
Items
Unit
2013
2014
ຈຳນວນສະຖານີວິທະຍຸ ແຫ່ງ Number of radio places
56
56
ກະຈາຍສຽງ   transmitter  
ໃນນັ້ນ:
ສູນກາງ ແຫ່ງ Central places
8
8
ທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ Local places
48
48
ຈຳນວນສະຖານີໂທລະພາບ ແຫ່ງ Television broadcasting transmitter places
35
35
ໃນນັ້ນ:
ສູນກາງ ແຫ່ງ Central places
8
8
ທ້ອງຖິ່ນ ແຫ່ງ Local places
27
27
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 Untitled Document