Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ການສຶກສາ


ການລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ
ລາຍການ
ຫົວໜ່ວຍ
Items
Unit
2013
2014
ໂຮງຮຽນ ແຫ່ງ Number of creche places
1,802
2,125
ຫ້ອງຮຽນ ຫ້ອງ Number of classroom rooms
5,955
6,837
ຄູສອນ ຄົນ Number of teacher pers
7,722
8,893
ນັກຮຽນ ຄົນ Number of children pers
137,359
159,491
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສາມັນສຶກສາ
ລາຍການ
ຫົວໜ່ວຍ
Items
Unit
2013
2014
ຈຳນວນນັກຮຽນ ຄົນ Number of Students pers
1,421,572
1,463,258
  ຊັ້ນປະຖົມ ຄົນ Primary  pers
878,283
870,893
  ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຄົນ Lower secondary  pers
385,552
420,720
  ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຄົນ Upper secondary  pers
157,737
171,645
ຈຳນວນຄູ  ຄົນ Number of teacher pers
64,573
69,684
  ຊັ້ນປະຖົມ ຄົນ Primary  pers
33,847
36,938
  ຊັ້ນມັດທະຍົມ ຄົນ Lower secondary  pers
30,726
32,746
ຈຳນວນໂຮງຮຽນ ແຫ່ງ Number of School places
10,421
10,470
  ຊັ້ນປະຖົມ ແຫ່ງ Primary  places
8,927
8,884
  ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແຫ່ງ Lower secondary  places
908
962
  ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແຫ່ງ Upper secondary  places
33
33
  ຊັ້ນມັດທະຍົມສົມບູນ ແຫ່ງ Complete secondary  places
553
591
ຈຳນວນຫ້ອງຮຽນ ຫ້ອງ Number of classroom rooms
46,551
48,408
  ຊັ້ນປະຖົມ ຫ້ອງ Primary  rooms
32,745
33,173
  ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫ້ອງ Lower secondary  rooms
9,946
10,941
  ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫ້ອງ Upper secondary  rooms
3,860
4,294
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ອະຊິວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ລາຍການ
ຫົວໜ່ວຍ
Items
Unit
2013
2014
ຈຳນວນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ Number of university places
5
5
      ນັກສຶກສາ ຄົນ         Students person
80,342** 
77,284
      ຄູສອນ ຄົນ         Teachers person
8,397
8,422
ຈຳນວນສະຖາບັນການ   Number of   
ສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະວິທະຍາໄລ ແຫ່ງ institutes and college places
111
111
      ນັກສຶກສາ  ຄົນ         Students person
50,453
55,076
      ຄູສອນ  ຄົນ         Teachers person
2,637
2,967
ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິ   Number of technicals  
ຊາສະເພາະຊັ້ນກາງ ແຫ່ງ secondary schools places
47
47
      ນັກສຶກສາ  ຄົນ         Students person
16,481
19,118
      ຄູສອນ  ຄົນ         Teachers person
285
374
ຈຳນວນໂຮງຮຽນວິ   Number of technicals  
ຊາສະເພາະຊັ້ນຕົ້ນ ແຫ່ງ first schools places
1
1
      ນັກສຶກສາ  ຄົນ         Students person
100
205
      ຄູສອນ  ຄົນ         Teachers person
x
x
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 Untitled Document