Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ການຄ້າຕ່າງປະເທດ


ສະຖິຕິການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄ້າແບ່ງຕາມກຸ່ມຂອງສິນຄ້າ ຕາມສາລະບານອັດຕາພາສີລະບົບເອກະພາບອາຊຽນ ປີ 2012
ລະຫັດ
ໝວດສິນຄ້າ
ຂາເຂົ້າ Import
ຂາອອກ Export 
Code
2013
2014
2013
2014
01-05 ສັດມີຊິວິດ ແລະຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ               
14,224
                   
20,070
               
1,137
                
1,478
06-14 ຜະລິດຕະພັນຈາກພືດ               
38,210
                   
38,768
          
452,185
           
221,092
15 ໄຂມັນ ແລະນ້ຳມັນ ທີ່ໄດ້ຈາກສັດ ຫລືພືດ; ຜະລິດຕະພັນທີ່ແຍກໄດ້ຈາກໄຂມັນ; ໄຂມັນບໍລິໂພກ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ; ໄຂ ຫລືຂີ້ເຜີ້ງທີ່ໄດ້ຈາກສັດ ຫລືພືດ                 
3,187
                     
5,845
                      
-  
                        
2
16-24 ຜະລິດຕະພັນຈາກອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານ; ເຄື່ອງດື່ມ, ເຫລົ້າ ແລະນ້ຳສົ້ມ; ຢາສູບ ແລະຜະລິດຕະພັນ ໃຊ້ແທນຢາສູບ            
108,357
                 
124,066
             
94,697
             
94,666
25-27 ຜະລິດຕະພັນບໍ່ແຮ່            
654,873
                 
820,549
          
671,452
           
570,220
28-38 ຜະລິດຕະພັນ ຈາກອຸດສາຫະກຳເຄມີ ຫລືອຸດສາຫະກຳທີ່ກ່ຽວພັນກັນ            
196,772
                 
173,308
             
51,879
             
61,080
39-40 ວັັດຖຸຸປລາສະຕິກ ແລະຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍປລາສະຕິກ; ຢາງຢືດ ແລະຂອງທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງຢືດ            
142,397
                 
133,573
             
37,132
             
47,230
41-43 ໜັງງດິບ, ໜັງງຟອກ, ໜັງຂົນສັດ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍໜັງດັ່ງກ່າວ; ເຄື່ອງໃຊ້ປະເພດອານ ຫລືເຄື່ອງປະກອບໃສ່ສັດ; ເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບເດີນທາງ, ກະເປົາຖື ແລະເຄື່ອງຄ້າຍຄຽງ; ເຄື່ອງໃຊ້ເຮັດດ້ວຍໄສ້ສັດ (ນອກຈາກເສັ້ນໄຍໄໝ)                 
4,148
                     
4,908
                     
44
                     
31
44-46 ໄມ້, ຖ່ານໄມ້ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ເຮັດດ້ວຍໄມ້; ສະໂນ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ເຮັດດ້ວຍສະໂນ; ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍເຟືອງ ແລະເຄື່ອງຈັກສານ                 
6,354
                     
4,268
          
112,747
           
130,869
47-49 ແປ້ງຫນຽວໄດ້ມາຈາກໄມ້ ຫລືວັດຖຸເສັ້ນໄຍເຊນລູນໂລອື່ນໆ; ເສດ ແລະສິ່ງທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຈາກເຈ້ຍ ຫລືຈາກເຈ້ຍແຂງ; ເຈັ້ຍ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ໄດ້ຈາກເຈ້ຍ ແລະ ເຈ້ຍແຂງ               
32,988
                   
33,278
                  
484
                   
547
50-63 ວັັດຖຸເຮັດແຜ່ນແພ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸດັ່ງກ່າວ               
25,291
                   
29,018
               
1,617
                
1,590
64-67 ເກີບ, ແພຄຸມຫົວ, ຄັນຮົ່ມກັນຝົນ, ຄັນ ຮົ່ມກັນ ແດດ, ໄມ້ຄ້ອນເທົ້າ, ໄມ້ແສ້ຕ່າງໆ ແລະ ສ່ວນປະກອບສິ່ງດັ່ງກ່າວ; ຂົນສັດປີກ ທີ່ແຕ່ງແລ້ວ ແລະເຄື່ອງຂອງເຮັດດ້ວຍຂົນສັດປີກ; ດອກໄມ້ທຽນ; ເຄື່ອງຂອງເຮັດດ້ວຍຜົມ    
11,387
       
6,917
         
4
        
40
71 ໄຂ່ມຸກທຳມະຊາດ ຫລືໄຂ່ມຸກລ້ຽງ, ແກ້ວປະເສີດ ຫລືແກ້ວຄ້າຍຄຽງ, ໂລຫະປະເສີດ, ໂລຫະທີ່ຫຸ້ມໂອບດ້ວຍໂລຫະປະເສີດ ແລະເຄື່ອງທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດຖຸດັ່ງກ່າວ, ເຄື່ອງເອ້ທຽມ, ເງິນຫລຽນ    
2,292
         
272
 
213,762
 
138,139
72-83 ໂລຫະທຳມະດາ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ເຮັດດ້ວຍໂລຫະດັ່ງກ່າວ  
528,076
  
765,002
 
943,301
 
627,220
84-85 ກົນຈັກ ແລະເຄື່ອງປະກອບຕ່າງໆ, ເຄື່ອງອຸປະກອນໄຟຟ້າ ແລະສ່ວນປະກອບ ຂອງເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ; ເຄື່ອງບັນທຶກສຽງ ຫລືຖ່າຍທອດສຽງ, ເຄື່ອງບັນທຶກພາບ ຫລືຖ່າຍທອດພາບດ້ວຍໂທລະພາບ, ສ່ວນປະກອບ ແລະອາໄຫລ່ຂອງເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ  
828,339
 
1,209,142
   
6,085
   
3,333
86-89 ພາຫະນະໃນການຂົນສົ່ງ  
525,682
   
457,213
   
3,249
   
2,208
90-92 ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທັດສະນະສາດ, ເຄື່ອງອຸປະກອນການຖ່າຍຮູບ ຫລື ໃນການສ້າງຮູບເງົາ, ໃນການວັດແທກ, ໃນການກວດສອບ ຫລື ວັດແທກຄວາມຊັດເຈນແນ່ນອນ; ເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ການຜ່າຕັດ; ເຄື່ອງວັດແທກເວລາ (ໂມງ) ເຄື່ອງດົນຕີ   
31,498
    
38,430
        
13
       
128
93 ອາວຸດ, ລູກປືນ ແລະສ່ວນປະກອບ ແລະອາໄຫລ່ຕ່າງໆຂອງເຄື່ອງດັ່ງກ່າວ       
280
           
13
        
-  
        
-  
94-96 ສິນຄ້າ ແລະຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ   
60,230
      
19,471
   
2,574
   
4,496
97 ເຄື່ອງສິລະປະ, ເຄື່ອງສະສົມ ຫລືເຄື່ອງວັດຖຸບູຮານ      
1,184
           
22
        
13
        
-  
99 ອື່ນໆ   
17
           
-  
        
-  
        
-  
  ລວມຍອດ  
3,292,039
 
3,960,170
  
2,592,810
  
1,904,905
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ ກົມພາສີ, ກະຊວງ ການເງິນ
ໝາຍເຫດ: " ** " ຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່
ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ແບ່ງຕາມຂົງເຂດ ປີ 2013-2014
ລ/ດ
No
 
ຂົງເຂດ
Regions
ມູນຄ່າ (ພັນໂດລາສະຫະລັດ)
ອັດຕາສ່ວນຕໍ່ການສົ່ງອອກລວມ
Export value (Th.USD)
Share of Total Export (%)
2013**
2014
2013**
2014
I ໃນອາຊຽນ Intra-ASEAN
1,233,908
1,009,148
47.59
52.98
1 ບຣູໄນດາຣູຊາລັມ Brunei Darussalam
69
0.00
2 ກຳປູເຈຍ Cambodia
642
4,263
0.02
0.22
3 ອິນໂດເນເຊຍ Indonesia
13,271
16,988
0.51
0.89
4 ມາເລເຊຍ Malaysia
668
4,556
0.03
0.24
5 ມຽນມາ Myanmar
3,082
142
0.12
0.01
6 ຟິລິປິນ Philippines
57
10,020
0.00
0.53
7 ສິງກະໂປ Singapore
2,994
682
0.12
0.04
8 ໄທ Thailand
890,364
687,166
34.34
36.07
9 ຫວຽດນາມ Viet Nam
322,831
285,261
12.45
14.98
II ນອກອາຊຽນ Extra-ASEAN
1,322,366
895,758
51.00
47.02
1 ອົດສະຕຣາລີ Australia
721,195
102,348
27.82
5.37
2 ການາດາ Canada
635
3,412
0.02
0.18
3 ຈີນ China
363,404
695,876
14.02
36.53
4 ສະຫະພາບເອີຣົບ 27 ປະເທດ EU 27
202,885
51,973
7.82
2.73
5 ອິນເດຍ India
514
428
0.02
0.02
6 ຍີ່ປຸ່ນ Japan
24,424
18,510
0.94
0.97
7 ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ (ເກົາຫຼີໃຕ້) Korea, Republic of
1,969
2,990
0.08
0.16
8 ນິວຊີແລນ New Zealand
629
1,026
0.02
0.05
9 ປາກີສະຖານ Pakistan
97
-  
0.00
-  
10 ຣັດເຊຍ Russia
131
22
0.01
0.00
11 ສະຫະລັດອາເມລິກາ United States
6,483
9,920
0.25
0.52
III ປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ Rest of the world
36,536
9,254
1.41
0.49
  ລວມ Total
2,592,810
1,904,905
100.00
100.00
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກ ກົມພາສີ, ກະຊວງ ການເງິນ
ໝາຍເຫດ: " ** " ຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່
ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແບ່ງຕາມຂົງເຂດ ປີ 2013-2014
ລ/ດ
ຂົງເຂດ
Regions
ມູນຄ່າ ( ພັນໂດລາສະຫະລັດ)                   
   
ອັດຕາສ່ວນຕໍ່ການນໍາເຂົ້າລວມ   
 
Import value (Th.USD)
Share of Total Import (%)
No
2013**
2014
2013**
2014
I ໃນອາຊຽນ Intra-ASEAN
2,494,955
3,158,323
75.79
79.75
1 ບຣູໄນດາຣູຊາລັມ Brunei Darussalam
6
0.00
2 ກຳປູເຈຍ Cambodia
136
62
0.00
0.00
3 ອິນໂດເນເຊຍ Indonesia
7,208
11,315
0.22
0.29
4 ມາເລເຊຍ Malaysia
8,730
6,875
0.27
0.17
5 ມຽນມາ Myanmar
426
0.01
6 ຟິລິປິນ Philippines
913
811
0.03
0.02
7 ສິງກະໂປ Singapore
6,224
9,200
0.19
0.23
8 ໄທ Thailand
2,182,895
2,754,164
66.31
69.55
9 ຫວຽດນາມ Viet Nam
288,849
375,465
8.77
9.48
II ນອກອາຊຽນ Extra-ASEAN
778,672
780,407
23.65
19.71
1 ອົດສະຕຣາລີ Australia
15,507
15,353
0.47
0.39
2 ການາດາ Canada
316
1,595
0.01
0.04
3 ຈີນ China
511,213
537,706
15.53
13.58
4 ສະຫະພາບເອີຣົບ 27 ປະເທດ EU 27
37,460
36,628
1.14
0.92
5 ອິນເດຍ India
14,274
17,655
0.43
0.45
6 ຍີ່ປຸ່ນ Japan
94,833
79,442
2.88
2.01
7 ສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ (ເກົາຫຼີໃຕ້) Korea, Republic of
91,188
76,753
2.77
1.94
8 ນິວຊີແລນ New Zealand
292
332
0.01
0.01
9 ປາກີສະຖານ Pakistan
665
609
0.02
0.02
10 ຣັດເຊຍ Russia
3,055
318
0.09
0.01
11 ສະຫະລັດອາເມລິກາ United States
9,869
14,017
0.30
0.35
III ປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ Rest of the world
18,412
21,440
0.56
0.54
  ລວມ Total
3,292,039
3,960,170
100.00
100.00
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສັງລວມ ແລະ ຄິດໄລ່ຂອງກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ ຜທ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຈາກກົມພາສີ, ກະຊວງການເງິນ.
ການນໍາເຂົ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການບໍລິການ
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ລ/ດ
ລາຍການ
Description 
2013
2014
1 ການບໍລິການການຂົນສົ່ງ Transportation
12.50
17.93
2 ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ Travel
277.10
413.52
3 ການບໍລິການດ້ານການສື່ສານ Communication services
19.00
17.17
4 ການບໍລິການດ້ານການກໍ່ສ້າງ Construction services
28.20
31.02
5 ການບໍລິການດ້ານການປະກັນໄພ Insurance services
53.60
10.41
6 ການບໍລິການດ້ານການເງິນ Financial Services
0.20
0.33
7 ການບໍລິການກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Computer and information services
-
-
8 ການບໍລິການຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ເອກະສານ Royalties and license fees
-
-
9 ການບໍລິການທຸລະກິດອື່ນໆ Other business services
3.25
4.13
10 ການບໍລິການທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ການພັກຜ່ອນສ່ວນບຸກຄົນ Personal, cultural, and recreational services
-
-
11 ການບໍລິການພາກລັດຖະບານ Government services, n.i.e.
8.00
2.77
ລວມ TOTAL
401.85
497.27
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ການນໍາເຂົ້າແບ່ງຕາມຂະແໜງການບໍລິການ
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ລ/ດ
ລາຍການ
Description 
2013
2014
1 ການບໍລິການການຂົນສົ່ງ Transportation
12.50
17.93
2 ການບໍລິການການທ່ອງທ່ຽວ Travel
277.10
413.5
3 ການບໍລິການດ້ານການສື່ສານ Communication services
19.00
17.17
4 ການບໍລິການດ້ານການກໍ່ສ້າງ Construction services
28.20
31.02
5 ການບໍລິການດ້ານການປະກັນໄພ Insurance services
53.60
10.41
6 ການບໍລິການດ້ານການເງິນ Financial Services
0.20
0.33
7 ການບໍລິການກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ Computer and information services
0.00
-
8 ການບໍລິການຄ່າພາກຫຼວງ ແລະ ເອກະສານ Royalties and license fees
0.00
-
9 ການບໍລິການທຸລະກິດອື່ນໆ Other business services
3.25
4.13
10 ການບໍລິການທາງດ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ການພັກຜ່ອນສ່ວນບຸກຄົນ Personal, cultural, and recreational services
0.00
-
11 ການບໍລິການພາກລັດຖະບານ Government services, n.i.e.
8.00
2.77
ລວມ TOTAL
401.85
497.3
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 Untitled Document