Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ


ຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ, ລາຄາໃນປີ (ລ້ານກີບ)
ຂະແໜງການ
Sector
2013
2014*
ກະສິກຳ Agriculture
19,848,790
21,889,273
ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ Crops, animal raising,  and hunting
16,447,113
18,495,395
ປ່າໄມ້ Forestry
977,339
743,597
ການປະມົງ Fishing
2,424,337
2,650,281
ອຸດສາຫະກຳ Industry
28,077,619
30,655,231
ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ Mining and quarrying
12,618,362
13,417,534
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ Manufacturing
6,671,244
7,441,232
ອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ Electricity and water
3,010,358
3,145,471
ການກໍ່ສ້າງ Construction
5,777,654
6,650,994
ການບໍລິການ Services
31,668,572
35,811,747
ການຄ້າ ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງ Wholesale and retail trade, repairs
15,239,941
16,914,240
ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ Hotels and restaurants
571,364
637,287
ການຂົນສົ່ງ,ສາງ, ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ Transport, post and communication
3,024,918
3,478,138
ການບໍລິການດ້ານການເງິນ Financial intermediation
3,132,116
3,672,910
ການເຊົ່າຊື້ ແລະ ການບໍລິການທຸລະກິດ Real estate and business services
2,427,084
2,810,760
ການບໍລິການມວນຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ Community, social and personal services
1,181,508
1,295,684
ການວ່າຈ້າງພາຍໃນຄົວເຮືອນ Private households with employed persons
431,760
469,706
ການບໍລິການພາກລັດ Producers of government services
8,337,453
9,622,715
ສື່ກາງການບໍລິການດ້ານການເງິນ ວັດແທກທາງອ້ອມ Financial intermediation services indirectly measured
-2677573
-3089692
ລວມຍອດມູນຄ່າເພີ່ມທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ All industries at basic prices
79,594,980
88,356,252
ພາສີ ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ, ສຸດທິ Taxes on products and Import duties, net
4,977,018
6,211,878
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ລາຄາຕະຫລາດ GDP at market prices
84,571,997
94,568,130
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຜທ
ໝາຍເຫດ: " * " ຕົວເລກຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ
ຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ, ລາຄາຄົງທີ່ປີ 2002 (ລ້ານກີບ)
ຂະແໜງການ
Sector
2013
2014*
ກະສິກຳ Agriculture
10,225,126
10,591,865
ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ Crops, animal raising,  and hunting
8,520,187
8,957,280
ປ່າໄມ້ Forestry
474,226
345,603
ການປະມົງ Fishing
1,230,714
1,288,982
ອຸດສາຫະກຳ Industry
11,424,678
12,262,178
ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ Mining and quarrying
2,786,444
2,956,414
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ Manufacturing
3,958,364
4,275,033
ອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ Electricity and water
1,927,475
1,950,801
ການກໍ່ສ້າງ Construction
2,752,394
3,079,929
ການບໍລິການ Services
15,534,278
16,991,095
ການຄ້າ ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງ Wholesale and retail trade, repairs
7,782,818
8,334,513
ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ Hotels and restaurants
286,576
298,530
ການຂົນສົ່ງ,ສາງ, ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ Transport, post and communication
1,835,028
2,095,877
ການບໍລິການດ້ານການເງິນ Financial intermediation
1,528,872
1,721,509
ການເຊົ່າຊື້ ແລະ ການບໍລິການທຸລະກິດ Real estate and business services
1,185,909
1,318,731
ການບໍລິການມວນຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ Community, social and personal services
637,901
671,710
ການວ່າຈ້າງພາຍໃນຄົວເຮືອນ Private households with employed persons
255,169
266,549
ການບໍລິການພາກລັດ Producers of government services
3,330,307
3,733,274
ສື່ກາງການບໍລິການດ້ານການເງິນ
ວັດແທກທາງອ້ອມ
Financial intermediation services
indirectly measured
-1308301
-1449598
ລວມຍອດມູນຄ່າເພີ່ມທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ All industries at basic prices
37,184,082
39,845,138
ພາສີ ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ, ສຸດທິ Taxes on products and Import duties, net
2,463,772
2,801,309
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ລາຄາຕະຫລາດ GDP at market prices
39,647,854
42,646,447
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຜທ ອັດຕາເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ 2002. (ສ່ວນຮ້ອຍ)
ຂະແໜງການ
Sector
2013
2014*
ກະສິກຳ Agriculture
3.50
3.59
ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ Crops, animal raising,  and hunting
4.91
5.13
ປ່າໄມ້ Forestry
-19.16
-27.12
ການປະມົງ Fishing
5.04
4.73
ອຸດສາຫະກຳ Industry
9.74
7.33
ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ Mining and quarrying
8.71
6.10
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ Manufacturing
5.97
8.00
ອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ Electricity and water
16.74
1.21
ການກໍ່ສ້າງ Construction
11.81
11.90
ການບໍລິການ Services
9.70
9.38
ການຄ້າ ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງ Wholesale and retail trade, repairs
7.26
7.09
ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ Hotels and restaurants
8.83
4.17
ການຂົນສົ່ງ,ສາງ, ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ Transport, post and communication
6.05
14.22
ການບໍລິການດ້ານການເງິນ Financial intermediation
13.20
12.60
ການເຊົ່າຊື້ ແລະ ການບໍລິການທຸລະກິດ Real estate and business services
8.10
11.20
ການບໍລິການມວນຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ Community, social and personal services
6.90
5.30
ການວ່າຈ້າງພາຍໃນຄົວເຮືອນ Private households with employed persons
4.46
4.46
ການບໍລິການພາກລັດ Producers of government services
19.90
12.10
ສື່ກາງການບໍລິການດ້ານການເງິນ
ວັດແທກທາງອ້ອມ
Financial intermediation services
indirectly measured
13.86
10.80
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ, ລາຄາພື້ນຖານ GDP at basic prices
7.90
7.16
ພາສີ ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ, ສຸດທິ Taxes on products and Import duties, net
8.80
13.70
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ລາຄາຕະຫລາດ GDP at market prices
8.02
7.56
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຜທ
ໝາຍເຫດ: " * " ຕົວເລກຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ
ໂຄງປະກອບຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ, ລາຄາໃນປີ (ສ່ວນຮ້ອຍ)
ຂະແໜງການ
Sector
2013**
2014*
ກະສິກຳ Agriculture
23.47
23.15
ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ Crops, animal raising,  and hunting
19.45
19.56
ປ່າໄມ້ Forestry
1.16
0.79
ການປະມົງ Fishing
2.87
2.80
ອຸດສາຫະກຳ Industry
33.20
32.42
ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ Mining and quarrying
14.92
14.19
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ Manufacturing
7.89
7.87
ອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ Electricity and water
3.56
3.33
ການກໍ່ສ້າງ Construction
6.83
7.03
ການບໍລິການ Services
37.45
37.87
ການຄ້າ ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງ Wholesale and retail trade, repairs
18.02
17.89
ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ Hotels and restaurants
0.68
0.67
ການຂົນສົ່ງ,ສາງ, ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ Transport, post and communication
3.58
3.68
ການບໍລິການດ້ານການເງິນ Financial intermediation
3.70
3.88
ການເຊົ່າຊື້ ແລະ ການບໍລິການທຸລະກິດ Real estate and business services
2.87
2.97
ການບໍລິການມວນຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ Community, social and personal services
1.40
1.37
ການວ່າຈ້າງພາຍໃນຄົວເຮືອນ Private households with employed persons
0.51
0.50
ການບໍລິການພາກລັດ Producers of government services
9.86
10.18
ສື່ກາງການບໍລິການດ້ານການເງິນ
ວັດແທກທາງອ້ອມ
Financial intermediation services
indirectly measured
(3.17)
(3.27)
ລວມຍອດມູນຄ່າເພີ່ມທັງໝົດທຸກຂະແໜງການ All industries at basic prices
94.12
93.43
ພາສີ ອາກອນຜະລິດຕະພັນ ແລະ ພາສີຂາເຂົ້າ, ສຸດທິ Taxes on products and Import duties, net
5.88
6.57
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ລາຄາຕະຫລາດ GDP at market prices
100.00
100.00
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຜທ
ໝາຍເຫດ: " * " ຕົວເລກຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ
               '' ** '' ຕົວເລກປັບປຸງຄືນ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕໍ່ຫົວຄົນ (ກີບ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ )
ຂະແໜງການ
Sector
2013
2014*
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃນ ລາຄາໃນປີ Gross domestic product by activity at current price (Million LAK)
84,571,997
94,568,130
ອັດຕາແລກປ່ຽນ Exchange rate
7,821
8,049
GDP ລາຄາໃນປີ, (ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) Gross domestic product by activity at current price (Million US$)
10,814
11,749
ພົນລະເມືອງ Population
6,644
6,809
GDP ລາຄາໃນປີ ຕ່່ຫົວຄົນ (US$) GDP Per capita in US$
1,628
1,725
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຜທ
ໝາຍເຫດ: 1. " * " ຕົວເລກຄາດຄະເນເບື້ອງຕົ້ນ
               2. " ** "ຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່
               3. ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ແມ່ນພົນລະເມືອງກາງປີ ຄາດຄະເນຈາກການສຳຫລວດພົນລະເມືອງປີ 2005
               4 ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແມ່ນກຳນົດເອົາອັດຕາແລກປ່ຽນການຊື້ ແລະ ການຂາຍ ທີ່ເປັນທາງການ ແລະ ບໍ່ເປັນທາງການ. ໃນປີ 2014
 Untitled Document