Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ອຸດສາຫະກຳ


ຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ
ຊື່ຜະລິດຕະພັນ
ຫົວໜ່ວຍ
Product
Unit
2013**
2014
ສະບຽງອາຫານ, ຢາສູບ   Food, tobacco      
ບໍລິການຂ້າສັດຂາຍຊີ້ນ  ໂຕນ Processing of meat Tons
22,635
25,917
ເຂົ້າຈີ່ເຂົ້າໜົມ ໂຕນ Bread and candies   Tons
7,441
7,553
ນ້ຳປາ-ສະອີ້ວ ພ.ຮຕລ Fish sauce _ soya sauce Th.hl
6
6
ເສັ້ນໜີ່-ເສັ້ນເຝີ ໂຕນ Noodle Tons
8,716
8,855
ອາຫານສັດ ພ. ໂຕນ Animal food Th. tons
156
160
ເກືອ ພ. ໂຕນ Salt Th. tons
50
51
ປາແດກ ໂຕນ Fermented fish Tons
1,248
1,263
ນ້ຳກ້ອນ ພ. ໂຕນ Ice Th. tons
441
447
ນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດ ພ.ຮຕລ Drinking water Th.hl
12,078
12,223
ເຫລົ້າທົ່ວໄປ ພ.ຮຕລ Liquor Th.hl
8
8
ເບຍ ພ.ຮຕລ Beer Th.hl
4,715
4,772
ນ້ຳອັດລົມ ພ.ຮຕລ Soft drinks Th.hl
347
351
ກາເຟ ໂຕນ Coffee Tons
948
967
ຢາສູບ ລ.ຊອງ Cigarettes Mill.packs
158
161
ໃບຢາລາວ ໂຕນ  Lao Tobacco Th. tons
6,933
7,085
ແປ້ງມັນຕົ້ນ ໂຕນ Cassava Flour Tons
21,228
21,695
ເຂົ້າສານ ໂຕນ Polished Rice Tons
929,091
949,531
ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ ພ.ກີບ Vegetables and Fruits Th.kip
ນ້ຳຕານ ໂຕນ Sugar Tons
7,085
7,241
ຜະລິດຕະພັນເຄມີ   Chemicals  
ອົກຊີເຢັນ-ອາເຊຕິແລນ ພ. ບັ້ງ Oxygen-Acetylene Th.tubes
170
174
ນ້ຳກົດໃສ່ໝໍ້ໄຟ ຮຕລ Battery acid hl
711
723
ເຫລົ້າ 90 ຮຕລ Alcohol 90 hl
1,253
1,274
ສະບູຝຸ່ນ ໂຕນ Detergent powder Tons
2,124
2,160
ສະບູກ້ອນ ພ. ກ້ອນ Soap Th.pieces
2,522
2,565
ເກີບໜັງ ພ.ຄູ່ Leather shoes Th.pairs
994
999
ໜັງເອືອບ ໂຕນ Leather Tons
948
964
ຢາປົວພະຍາດ ລ. ກີບ Medicine Mll.kips
15,701
15,968
ພັດລົມ ພ. ໜ່ວຍ Fan Th.pieces
373
379
ຢາວັກແຊງ ລ. ເຂັ້ມ Vaccins Mill.amp
11
11
ນ້ຳສີ ໂຕນ Paint Tons
7,704
7,835
ເຄື່ອງປລາສະຕິກ ໂຕນ Plastic goods Tons
13,327
13,553
ໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍໄມ້   Wood and wood articles  
ໄມ້ເລື່ອຍ ພ.ມ3 Lumber Th.m3
228
233
ໄມ້ອັດ ພ. ແຜ່ນ Plywood Th.sheets
1,449
1,480
ໄມ້ປູພື້ນ ພ.ມ2 Floor lumber Th.m2
1,937
1,977
ເຄື່ອງເຟີນີເຈີໄມ້ ລ. ກີບ Wood furniture Mill.kips
28,766
29,370
ເຄື່ອງເຟີນີເຈີຫວາຍ ລ. ກີບ Rattan furniture Mill.kips
2,760
2,818
ປື້ມຂຽນ ລ. ຫົວ Books Mill.units
9
9
ຕ່ຳແຜ່ນ, ຕັດຫຍິບ   Textiles, Garment  
ແຜ່ນແພ ພ. ແມັດ Fabrics Th.meters
2,797
2,856
ເຄື່ອງນຸ່ງສຳເລັດຮູບ ພ. ຜືນ Clothing Th.pieces
55,000
56,155
ຜະລິດຕະພັນກໍ່ສ້າງ   Articles of construction  
ດິນຈີ່ ລ. ກ້ອນ Bricks Mill.pieces
551
563
ດິນບລອກ ພ. ກ້ອນ Blocks Th.pieces
8,402
8,578
ຊີມັງ ພ. ໂຕນ Cement Th. tons
2,156
2,201
ກະເບື້ອງ ພ. ແຜ່ນ Tiles Th.sheets
2,588
2,600
ຊີແພກ ແຜ່ນ CPAC sheets
2,104,087
2,158,273
ປູນຂາວ ໂຕນ Lime Tons
3,853
3,934
ເສົາໄຟຟ້າ ພ. ຕົ້ນ Electric poles Th.poles
177
178
ເຄື່ອງເຮັດດ້ວຍໂລຫະ   Base metal articles  
ເຄື່ອງມືກະເສດ ພ. ກີບ Agri. tools Th.kip
70,725
72,210
ສັງກະສີ ລ. ແຜ່ນ Ice Mill.sheets
5
5
ຕະປູ ໂຕນ Nails Tons
2,638
2,693
ສາຍໄຟ ພ. ແມັດ Electric wire Th.meters
259,644
265,096
ລວດໜາມ ພ. ໂຄ້ງ Barbed wire Th.coils
43
44
ເຫຼັກເສັ້ນ ໂຕນ Rod of Iron Tons
41,355
42,223
ພະລັງງານໄຟຟ້າ ລ. ກລວ Electric power Mill.kwh
15,497
14,911
ນ້ຳປະປາ ລ.ມ3 Water supply Mill.m3
107,968
126,268
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ຫ້ອງການ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ໝາຍເຫດ: " ** " ຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່
ສະຖິຕິ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານ.ກິໂລວັດໂມງ
ປີ year  ລວມ Total   ຟຟລ+ຜ-ຟຟລ EDL   and EDL+Gen   ເອກະຊົນ IPP 
2006
3,609
1,639
1,970
2007
3,420
1,398
2,021
2008
3,678
1,778
1,901
2009
3,381
1,656
1,725
2010
8,449
1,552
6,896
2011
12,979
2,083
10,897
2012
12,860
1,896
10,964
2013
15,505
2,078
13,427
2014
15,853
2,009
13,844
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງຜະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ສະຖິຕິເມືອງ, ບ້ານ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ
ຈຳນວນຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ/Used Electricities
ປີ ເມືອງ ສ່ວນຮ້ອຍ ບ້ານ ສ່ວນຮ້ອຍ ຄົວເຮືອນ( ພັນຄົນ ) ສ່ວນຮ້ອຍ
2006 129 92.81         4,515 43.12
492
50.87
2007 129 92.14        4,500 45.20
537
56.24
2008 132 93.62        4,776 51.28
597
61.76
2009 132 95.07        5,279 58.17
701
69.25
2010 135 94.41         5,761 64.28
753
74.01
2011 139 97.20        6,036 69.09
817
78.29
2012 144 99.31        6,448 74.49
877
82.25
2013 143 98.62        6,929 80.35
944
87.34
2014 144 99.31         7,010 82.38
1,110
86.72
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ສະຖິຕິຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ
ຊື່​ແຮ່​ທາ​ດ 
ຫົວໜ່ວຍ
Name of Mineral
Unit
2013** 
2014
ຖ່ານ​ຫີນ​ແອນ​ຕຣາ​ໄຊ  ​ໂຕນ Antracite Ton
104,260
105,564
ຖ່ານຫີນ​ລິ​ກ​ໄນ  ​ໂຕນ Lignite Ton
403,925
26,320
ຫິນບາຣິດ  ​ໂຕນ Brarite Ton
10,500
30,610
ສັງກະ​ສີ  ​ໂຕນ Zinc Ton
5,000
ກົ່ວ ​ໂຕນ Tin Ton
1,158
1,737
ຫີນກາວ  ​ໂຕນ Gypsum Ton
772,138
584,338
​ໂລຫະ​ປະສົມຄໍາ - ​ເງິນ ​ເຊ​ໂປ​ນ  ກິ​ໂລ Sepon Gold dore Kg
3,838
​ໂລຫະ​ປະສົມຄໍາ​ - ​ເງິນ ​ພູ​ເບ້ຍ  ກິ​ໂລ PhuBai Gold dore Kg
23,398
32,399
​ໂລຫະຄໍາ​ສະ​ ໄກ​ມາຍ​ນິ້ງ  ກິ​ໂລ Skai Gold Kg
15,264
3,220
​ໂລຫະຄໍາ​ ຜົ້ງສາລີ ກິ​ໂລ Phongsaly Gold Kg
12,029
​ໂລຫະ​ເງິນສະ​ໄກ​ມາຍ​ນິ້ງ  ກິ​ໂລ Skai Silver Kg
51
8,617
​ໂລຫະທອງ​ເຊ​ໂປ​ນ  ​ໂຕນ Sepon Copper Ton
89,886
87,673
​ແຮ່ທອງ​ເຂັ້ມຂຸ້ນ​ພູ​ເບ້ຍ ​ໂຕນ PhuBai Copper Concentrate Ton
319,712
344,056
​ແຮ່ທອງ​ເຂັ້ມຂຸ້ນ​ເມືອງ​ລອງ ​ໂຕນ Long Copper Cocentrae Ton
2,500
190
​ແຮ່ຊຶນ ​ໂຕນ Lead Ton
1,000
​ແຮ່ຟົດ​ສະ​ຟໍຣິດ  ​ໂຕນ Phosporite Ton
1,325
ຂີ້​ເຈຍ  ​ໂຕນ Guano Ton
5,000
​ແຮ່​ເຫລັກ ​ໂຕນ Iron Ton
904,757
1,098,133
​ແຮ່ອັງ​ຕີ​ມອນ  ​ໂຕນ Antimony Ton
1,607
1,239
​ເກຶອ​ໂປ​ຕາສ  ​ໂຕນ Potash Ton
133,075
305,416
​ເກຶອ  ​ໂຕນ salt Ton
6,099
8,823
ຫີນ​ປູນ  ​ໂຕນ Limeston Ton
1,454,298
1,261,423
ຖ່ານຕົມ  ມ3  ​ Peat m3
36,400
315
ຫີນກໍ່ສ້າງ (ຫີນ​ຜາ)  ມ3  ​ Sandstone m3
466,115
349,305
ດິນໜຽວ  ມ3  ​ Clay m3
185,714
2,226,479
ດິນຖົມ​ພຶ້ນ  ມ3  ​ Top soil m3
1,087,160
156,061
ຫີນ​ເຊ​ວ  ມ3  ​ Shale m3
​ແຮ່​ເລ​ຕາ​ລິດ ມ3  ​ Laterite m3
ຫີນກວາ​ສ ມ3  ​ Quatz m3
2,850
ຫີນ​ແຮ່  ມ3  ​ Gravel m3
ດິນຊາຍ  ມ3  ​ Sand m3
ໝາຍເຫດ: " ** " ຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່
 Untitled Document