Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ສະຖິຕິສາກົນ


ພົນລະເມືອງສະເລ່ຍກາງປີ
ຫົວໜ່ວຍ: ພັນຄົນ
ຊື່ປະເທດ
Countries
2012
2013
ລາວ Lao PDR
6,514
6,644
ບລູນາຍ Brunei Darussalam
400
406
ກຳປູເຈຍ Cambodia
14,741
14,963
ອີນໂດເນເຊຍ Indonesia
244,776
248,818
ມາເລເຊຍ Malaysia
29,337
29,948
ມຽນມ້າ Myanmar
60,976
61,568
ຟີລິບປີນ Phillipine
97,691
99,385
ສິງກະໂປ Singapore
5,312
5,399
ປະເທດໄທ Thailand
67,912
68,251
ຫວຽດນາມ Vietnam
88,773
89,709
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານ ປະຊາຄົມອາຊຽນ ປີ 2012
ອັດຕາເພີ່ມຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ຫົວໜວ່ຍ: ເປີເຊັນ
ຊື່ປະເທດ
Countries
2012
2013
ລາວ Lao PDR 7.90
8.20
ບລູນາຍ Brunei Darussalam 1.00
-0.80
ກຳປູເຈຍ Cambodia 7.00
7.30
ອີນໂດເນເຊຍ Indonesia 6.20
6.30
ມາເລເຊຍ Malaysia 5.60
4.70
ມຽນມ້າ Myanmar 5.60
7.50
ຟີລິບປີນ Phillipine 6.80
7.18
ສິງກະໂປ Singapore 1.30
3.85
ປະເທດໄທ Thailand 6.50
2.89
ຫວຽດນາມ Vietnam 5.00
5.42
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານ ປະຊາຄົມອາຊຽນ ປີ 2014
ການຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແບ່ງຕາມປະເພດ
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ
ຊື່ປະເທດ
Country
Import
Export
2012
2013
2012
2013
ປະເທດອາຊຽນ ASEAN        
ບລູນາຍ Brunei Darussa
13,182
3,612
3,674
3,674
ກໍາປເຈຍ Cambodia
7,435
9,176
11,229
11,229
ອິນໂດເນເຊຍ Indonesia
190,032
186,629
191,689
191,690
ລາວ Lao PDR
2,655
3,292
3,504
3,504
ມາເລເຊຍ Malaysia
227,538
205,897
196,393
196,393
ມຽນມ້າ Myanmar
9,315
12,009
9,188
9,188
ຟີລິບປີນ Philippines
51,995
65,131
65,386
65,386
ສິງກະໂປ Singapore
408,394
373,016
379,723
379,723
ໄທ Thailand
229,524
249,517
247,778
247,778
ຫວຽດນາມ Viet Nam
114,511
132,110
113,283
113,283
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານ ປະຊາຄົມອາຊຽນ ປີ 2014
ການຄ້າອາຊຽນກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆ
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ຂົງເຂດ
Region
2012
2013
ໃນອາຊຽນ  Intra-ASEAN  602,048 608,558
ຈີນ  China 319,485 350,508
ສະຫະພາບເອີລົບ 27 ປະເທດ  EU-28  262,884 246,228
ຍີປຸ່ນ  Japan   242,599 240,767
ສະຫະລັດອາເມລິກາ  USA  200,027 206,855
ເກົາຫຼີໃຕ້  Republic of Korea  131,030 134,963
ອິນເດຍ  India  71,816 67,862
ອົດຕຼາເລຍ  Australia  69,499 68,058
ການາດາ  Canada 18,158 13,466
ລັດເຊຍ  Russia  12,335 19,950
ນິວຊີແລນ  New Zealand  9,225 9,785
ປາກີສະຖານ  Pakistan  6,306 6,138
ອື່ນໆ  Rest of the World 531,016 538,377
ລວມທັງໝົດ  Total  2,476,427 2,511,517
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານ ປະຊາຄົມອາຊຽນ ປີ 2014
ອັດຕາເງິນເຟີ້
ຫົວໜ່ວຍ: ເປີເຊັນ
ຊື່ປະເທດ
Countries
2012
2013
ລາວ Lao PDR
4.26
6.90
ບລູນາຍ Brunei Darussalam
0.40
0.20
ກຳປູເຈຍ  Cambodia
2.50
4.60
ອິນໂດເນເຊຍ  Indonesia
4.30
8.40
ມາເລເຊຍ Malaysia
1.20
3.20
ມຽນມ້າ  Myanmar
6.00
4.90
ຟີລິບປີນ  Phillipine
3.00
4.11
ສິງກະໂປ  Singapore
4.30
1.50
ປະເທດໄທ Thailand
3.60
1.67
ຫວຽດນາມ  Vietnam
6.80
6.03
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານ ປະຊາຄົມອາຊຽນ ປີ 2014
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ສະເລ່ຍກາງປີ
ສະກຸນເງິນແຫ່ງຊາດ / 1 US$
ຊື່ປະເທດ
Countries
Unit
2012
2013
ລາວ   Lao PDR  KIB 
8,007.00
8,224.31
ບລູນາຍ   Brunei Darussalam  BND 
1,200.00
1,250.00
ກຳປູເຈຍ    Cambodia  KHR 
4,040.00
4,078.00
ອິນໂດເນເຊຍ    Indonesia  IDR 
9,380.00
10,585.92
ມາເລເຊຍ   Malaysia  MYR 
3.10
3.16
ມຽນມ້າ    Myanmar  MMK 
820.00
937.75
ຟີລິບປີນ    Phillipine  PESO 
42.20
42.89
ສິງກະໂປ    Singapore  SGD 
1.20
1.25
ປະເທດໄທ   Thailand  BATH 
31.10
30.73
ຫວຽດນາມ    Vietnam  VND 
20,828.00 
20,933.75
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານ ປະຊາຄົມອາຊຽນ ປີ 2014
 Untitled Document