Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ການລົງທຶນຂອງລັດແລະຕ່າງປະເທດ


ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແບ່ງຕາມຂະແໜງການ
ຫົວໜ່ວຍ: ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ
ລ/ດ
ຂະແໜງການ
Sector
2013
2014
1 ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ Agriculture-forestry    
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
1
7
  ລວມທັງໝົດ Total
70,000
20,086
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
59,500
18,408
2 ອຸດສາຫະກຳ ແລະຫັດຖະກຳ Industry and handicraft
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
1
4
  ລວມທັງໝົດ Total
5,000
202,882
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
5,000
104,984
3 ອຸດສາຫະກຳຂຸດຄົ້ນໄມ້ Wood industry
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
39
15
  ລວມທັງໝົດ Total
1,062,750
443,305
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
1,028,248
408,011
4 ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ນ້ຳມັນ Mining,fuel
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
39
14
  ລວມທັງໝົດ Total
1,062,750
443,305
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
1,028,248
408,011
5 ພະລັງງານໄຟຟ້າ Hydropower
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
2
3
  ລວມທັງໝົດ Total
1,086,210
36,414
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
836,479
17,300
6 ຕັດຫຍິບ Garment
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
6
  ລວມທັງໝົດ Total
15,950
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
7 ກໍ່ສ້າງ Contruction
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
1
  ລວມທັງໝົດ Total
100,000
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
85,000
8 ການບໍລິການ Service
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
-
6
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
-
-
  ລວມທັງໝົດ Total
15,950
9 ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ Hotel and Restaurant
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
1
-
  ລວມທັງໝົດ Total
110,000
-
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
82,500
-
10 ທະນາຄານ,ປະກັນໄພ Bank, insurance
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
1
-
  ລວມທັງໝົດ Total
12,500
-
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
12,500
-
11 ການຄ້າ Trade
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
1
5
  ລວມທັງໝົດ Total
7,500
15,510
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
7,500
-
12 ລວມທັງໝົດ Total
  ຈຳນວນໂຄງການ Number of projects
47
39
  ລວມທັງໝົດ Total
3,516,709
1,193,402
  ໃນນັ້ນທຶນຕ່າງປະເທດ Foreign investment
3,144,975
956,714
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ : ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ ຜທ
ໝາຍເຫດ: ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນສະບັບໃໝ່ ໄດ້ແບ່ງການອອກອະນຸມັດການລົງທຶນໄວ້ 2 ພາກສ່ວນ ຄື: ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກະຊວງ ຜທ ແລະ ຢູ່ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບມີແຕ່ຈາກກະຊວງຜທ ເທົ່ານັ້ນ
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ
ຫົວໜ່ວຍ:ຕື້ກີບ
2013-2014**
2014-2015
ລ/ດ
ຂະແໜງການ
ພ/ນ
ຕ/ປ
ລວມ
ພ/ນ
ຕ/ປ
ລວມ
  ລວມ
3,718
5,827.76
9,545.46
3,300.00
4,604.25
7,904.25
1 ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້
100.00
265.28
365.28
87.00
405.83
492.83
2 ອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າ
9.00
-  
9.00
13.00
-  
13.00
3 ສະຫວັນ-ເຊໂນ
13.00
-  
13.00
14.00
-  
14.00
4 ໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່
105.00
65.37
170.37
106.20
65.44
171.64
5 ຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ
522.70
1,682.06
2,204.76
522.00
165.46
687.46
6 ໄປສະນີ ແລະ ການສື່ສານ
-  
-  
-  
5.00
-  
5.00
7 ສຶກສາ ແລະ ກິລາ
103.50
605.34
708.84
107.50
376.48
483.98
8 ສາທາລະນະສຸກ
62.50
421.62
484.12
64.50
575.05
639.55
9 ວັດທະນະທຳ
32.00
2.30
34.30
33.00
26.20
59.20
10 ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
18.50
18.91
37.41
17.50
13.54
31.04
11 ອົງການສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ
5.00
2.20
7.20
6.00
-  
6.00
12 ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
-  
-  
-  
11.00
-  
11.00
13 ຊາວໝຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
-  
-  
-  
9.00
-  
9.00
14 ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
-  
-  
-  
12.00
33.30
45.30
15 ນໍ້າ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
-  
-  
-  
22.50
94.40
116.90
16 ຂະແໜງການອື່ນໆ
2,846.50
2,764.67
5,611.07
2,269.80
2,848.56
5,118.36
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ໝາຍເຫດ: " ** " ຂໍ້ມູນປັບປຸງໃໝ່
 Untitled Document