Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງງານ


ຂະ​ແໜງ ​ແຮງ​ງານ ​ແລະ ສະຫວັດດີ​ການ​ສັງຄົມ
ຫົວໜ່ວຍ: ພັນຄົນ
 ລ/ດ   ລາຍການ   Item 
ສົກ​ປີ 
     
2012-2013 
2013-2014 
     
ລວມ 
ຍິງ 
ລວມ 
ຍິງ 
            1  ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານ   Demand labour market 
52
22
47
20
      -  ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ   Domestic demand  
31
13
29
13
      -  ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຢູ່ຕ່າງປະ​ເທດ   Demand for work in abroad 
21
9
18
7
            2  ການ​ຝຶກ​ວິຊາ​ຊີບ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ລາວ   Vocational trainig of the workers 
40
19
37
16
      -   ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳ   Agriculture Sector  
10
4
13
4
      -  ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ   Industry Sector 
14
8
8
3
      -  ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການ   Service Sector 
15
7
17
8
            3  ການ​ຫາວຽ​ກເຮັດ​ງານ​ທຳ   Looking for work 
44
19
56
29
          3.1  ຈັດ​ຫາ​ງານ​ພາຍ​ໃນ   Recruitment within 
21
9
48
25
      -  ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳ   Agriculture Sector  
10
5
20
10
      -  ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ   Industry Sector 
6
3
16
9
      -  ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການ   Service Sector 
4
2
11
6
          3.2  ຈັດ​ຫາ​ງານ​​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດ   Recruitment abroad 
23
10
8
4
      -  ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳ   Agriculture Sector 
1
1
1
0
      -  ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ   Industry Sector 
5
2
4
2
      -  ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການ   Service Sector 
4
2
4
2
     -  ແຮງ​ງານ​ພິສຸດ​ສັນຊາດ   Labour prove citizenship 
12
6
            4  ຂຶ້ນ​ທະບຽນຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຫາວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ   Registration required to work 
19
7
16
7
      -  ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳ   Agriculture Sector 
5
2
4
2
      -  ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ   Industry Sector 
10
2
7
3
      -  ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການ   Service Sector 
5
2
4
2
5 ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​​ເທດ Foreign labour
46
20
50
24
     -  ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳ Sector Agriculture
16
5
17
7
     -  ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສະຫະ​ກຳ Sector Industry
13
7
13
8
     -  ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການ Sector Service
17
8
20
9
6 ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ແຍກ​ຕາມ​ສັນຊາດ Labour foreign Nationals separately
46
20
50
24
  ​  - ແຮງ​ງານ​ຈີນ Chiness Labour
16
5
16
7
  ​  - ແຮງ​ງານ​ໄທ Thai Labour
11
5
12
6
  ​  - ແຮງ​ງານ​ຫວຽດນາມ Vietnamess Labour
12
6
14
7
  ​  - ແຮງ​ງານ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ Other Labour
7
4
7
4
7 ຜູ້ເກີດສິດໃນຂົງເຂດປະກັນສັງຄົມພາກລັດ​ Those born in the Social state
1703
644
1843
763
8 ຜູ້ເກີດສິດ​ໃນຂົງເຂດປະກັນ​ສັງຄົມ​ພາກ​ວິ​ສະຫະ​ກິດ​ Those born in the Social state Enterprise
145
47
162
49
9 ຜູ້ເກີດສິດປະກັນສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ Those born in the health community and the poor
904
310
910
391
10 ການປະກັນໄພຟາຍໃຕ້ລະບົບປະກັນໄພເອກະຊົນຕ່າງໆ Insurance file systems under private insurance
48
48
48
20
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
 Untitled Document