Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ບົດລາຍງານ ຜົນເບື້ອງຕົ້ນ ການສຳຫຼວດຜົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ 2015


ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນໃນ ທຸກໆ 10 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 1985 ເປັນຕົ້ນມາ. ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພາກສະໜາມ ສໍາລັບການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ ມາຈາກລັດຖະບານ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ ລັດຖະບານ ສ ປປ ຈີນ, ອົງການສະວິດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມື (SDC) ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA), ທະນາຄານໂລກ (WB), ອົງການສະຖະປະຊາຊາດກອງທຶນ ສໍາລັບເດັກ (UNICEF). ນີ້ແມ່ນບົດລາຍງານສະບັບທໍາອິດ ຂອງການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ່ IV ປີ 2015. ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແມ່ນເພື່ອລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນພື້ນຖານທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນຄົວເຮືອນ ແລະ ພົນລະເມືອງ ແບ່ງຕາມເພດ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ພູມມີສາດ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຈໍານວນບ້ານ ແລະ ຂໍ້ມູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງບ້ານ ເຊັ່ນ: ບ້ານທີ່ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ, ສຸກສາລາ, ໄຟຟ້າ, ນໍ້າປະປາ ແລະ ເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານ ເຊິ່ງທັງໝົດດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍສໍາລັບ ຜູ້ວາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ.

ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ບອ່ນຕິດຕໍ່ ພະແນກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ກົມບໍລິການສະຖິຕິ ເບີໂທ: 021 264322
 Untitled Document