Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ປຶ້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2015


ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການມີສະຖິຕິ ທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກຳນົດທິດທາງ ສຳລັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ວາງແຜນນະໂຍບາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຕິດຕາມການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສະຫະສະຫວັດ ດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ປີ 2015 ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະຖານະພາບໃນການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020.
     ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ ແມ່ນຈັດພິມໂດຍ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ປຶ້ມສະ ຖິຕິປະຈຳປີ ໄດ້ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນພື້ນຖານຈາກການສຳຫຼວດ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈາກບັນດາ ກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີຜ່ານມາ. ພ້ອມກັນນີ້, ບາງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນປຶຶ້ມສະຖິຕິນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຄາດຄະເນ ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳບໍ່ໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ. ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ມູນສາກົນສ່ວນໜຶ່ງ ກໍ່ໄດ້ປະກອບ ເຂົ້າໃນ ປຶ້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ ສະບັບນີ້ ເພື່ອເປັນຂ່າວສານອ້າງອີງ ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ການສົມທຽບຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງຊາດ. .

ການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິ ບອ່ນຕິດຕໍ່ ພະແນກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ກົມບໍລິການສະຖິຕິ ເບີໂທ: 021 264322
 Untitled Document