Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ການທ່ອງທ່ຽວ


ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວແບ່ງຕາມທະວີບ
ຫົວໜ່ວຍ : ຄົນ
ຊື່ປະເທດ
Name of countries
2013
2014
I. ທະວີບອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ Asia & Pacific
3,473,111
3,854,441
1 ບຣູນາຍ Brunei
582
564
2 ອິນໂດເນເຊຍ Indonesia
4,888
4,812
3 ມາເລເຊຍ Malaysia
26,035
24,312
4 ມຽນມາ Myanmar
1,947
2,157
5 ຟີລິບປິນ Philippines
16,318
15,179
6 ສິງກະໂປ Singapore
9,685
9,621
7 ໄທ Thailand
2,059,434
2,043,761
8 ຫວຽດນາມ Vietnam
910,164
1,108,332
9 ອົດສະຕຣາລີ Australia
35,450
44,964
10 ກຳປູເຈຍ Cambodia
12,180
15,342
11 ຈີນ China
245,033
422,440
12 ອິນເດຍ India
4,551
4,547
13 ຍີ່ປຸນ Japan
48,644
44,877
14 ເກົາຫລີ Korea
81,799
96,085
15 ນີວຊີແລນ New zealand
5,451
5,200
16 ໃຕ້ຫວັນ Taiwan
4,771
5,478
17 ປະເທດອື່ນໆ Others
6,179
6,770
II. ທະວີບເອີຣົບ Europe
212,566
209,331
1 ອົດສະເຕຣຽ Austria
3,339
3,835
2 ເບນຢ້ຽມ Belgium
6,046
5,343
3 ແດນມາກ Danmark
4,586
5,065
4 ຟິນແລນ Finland
2,735
3,751
5 ຝຣັ່ງ France
52,411
52,146
6 ເຢຍລະມັນ Germany
29,250
29,800
7   ເກຣັກ Greece
433
498
8 ອີຕາລີ Italy
8,822
9,710
9 ເນເທີແລນ Netherlands
10,899
8,683
10   ນອກແວ Norway
3,531
3,606
11   ຣັດເຊຍ Russia
11,649
13,340
12   ສະເປນ Spain
5,127
5,219
13   ສະວີເດັນ Sweden
5,194
5,804
14   ສະວິດສະແລນ Switzerland
10,586
9,064
15   ອັງກິດ United Kingdom
41,741
39,061
16   ປະເທດອື່ນໆ Others
16,217
14,406
III. ທະວີບອາເມລິກາ America
85,899
86,027
1   ການາດາ Canada
17,132
19,096
2   ອາເມລິກາ USA
61,608
61,460
3   ປະເທດອື່ນໆ Others
7,159
5,471
IV. ທະວີບອາຟລິກາແລະອື່ນໆ Africa&Other
7,914
8,920
1   ອິດສະລະແອນ Israel
3,364
4,068
2   ປະເທດອື່ນໆ Others
455
4,852
    ລວມ Total
3,779,490
4,158,719
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ຈຳນວນໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ ແລະ ສະຖານທີ່ບັນເທີງ
ຫົວໜ່ວຍ : ແຫ່ງ
ລະຫັດ
ຊື່ແຂວງ
Name of provinces
ໂຮງແຮມ
ເຮືອນພັກ
ຮ້ານອາຫານ
ສະຖານທີ່ບັນເທີງ
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
1 ນ.ຄ.ວຽງຈັນ Vientiane Capital 199 199 224 231 85 95 44 39
2 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 7 7 42 47 112 66 16 10
3 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 6 7 76 87 135 101 6 11
4 ອຸດົມໄຊ Oudomxay 15 17 67 72 147 77 3 3
5 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 9 12 57 62 29 55 24 1
6 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 60 58 320 254 283 72 22 3
7 ຫົວພັນ Huaphanh 7 8 52 53 164 72 4 4
8 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 4 4 110 102 34 49 9 10
9 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 13 13 84 85 142 58 2 6
10 ວຽງຈັນ Vientiane 14 13 261 272 105 208 26 26
11 ບໍລິຄຳໄຊ Bolikhamxay 31 30 74 78 129 95 9 9
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane 13 19 78 92 84 91 100 4
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 32 38 148 151 150 69 7 10
14 ສາລະວັນ Saravane 6 4 45 46 27 27 91 3
15 ເຊກອງ Sekong 5 9 33 29 17 17 12 8
16 ຈຳປາສັກ Champasack 61 64 164 177 33 33 11 9
17 ອັດຕະປື Attapeu 9 12 33 38 68 29 24 8
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboun SR
-
1
-
35
-
55
-
-
  ລວມ Total
491
515
1,868
1,911
1,744
1,269
410
164
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ຈຳນວນ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ສາຂາ
ຫົວໜ່ວຍ : ແຫ່ງ
ລະຫັດ
ຊື່ແຂວງ
Name of
provinces
ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ
ສາຂາ
Code
Travel Agents      
Branch of Travel Agents
2013
2014
2013
2014
1 ນ.ຄ. ຫລວງວຽງຈັນ Vientiane Capital
162
197
9
9
2 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly
-
-
1
1
3 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha
5
5
3
1
4 ອຸດົມໄຊ Oudomxay
3
3
-
-
5 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo
15
15
4
5
6 ຫລວງພະບາງ Luangprabang
42
49
25
28
7 ຫົວພັນ Huaphanh
2
2
-
-
8 ໄຊຍະບູລີ Xayabury
4
5
-
-
9 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang
3
6
8
4
10 ວຽງຈັນ Vientiane
6
6
2
2
11 ບໍລິຄຳໄຊ Bolikhamxay
2
2
-
-
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane
4
4
4
4
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet
12
12
4
4
14 ສາລະວັນ Saravane
1
3
1
-
15 ເຊກອງ Sekong
2
2
-
-
16 ຈຳປາສັກ Champasack
24
28
14
10
17 ອັດຕະປື Attapeu
3
3
-
-
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboun SR
-
-
-
-
  ລວມ Total
290
342
75
68
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ຈຳນວນສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວແບ່ງຕາມປະເພດ
ຫົວໜ່ວຍ : ແຫ່ງ
ລະຫັດ
ຊື່ແຂວງ
Name of
provinces
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທໍາ
ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ
ລວມ
Code
Natural sites
Culture sites
Historical sites
Total
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Vientiane Capital 13 25 10 17 14 9 37 51
2 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly 34 29 63 66 3 3 97 98
3 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha 48 51 35 14 30 14 190 79
4 ອຸດົມໄຊ Oudomxay 71 71 41 41 7 7 119 119
5 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo 69 70 25 23 5 6 99 99
6 ຫລວງພະບາງ Luangprabang 108 107 86 86 34 34 228 227
7 ຫົວພັນ Huaphanh 49 36 32 28 58 53 139 117
8 ໄຊຍະບູລີ Xayabury 30 29 12 13 6 6 48 48
9 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang 106 105 54 54 30 31 190 190
10 ວຽງຈັນ Vientiane 85 103 6 11 3 5 48 119
11 ບໍລິຄຳໄຊ Bolikhamxay 63 70 10 11 3 3 76 84
12 ຄຳມ່ວນ Khammuane 139 141 30 30 29 29 112 200
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet 74 74 29 29 13 13 116 116
14 ສາລະວັນ Saravane 43 43 34 32 7 6 84 81
15 ເຊກອງ Sekong 18 20 6 8 8 4 32 32
16 ຈຳປາສັກ Champasack 112 112 60 60 40 40 212 212
17 ອັດຕະປື Attapeu 31 30 11 11 10 10 52 51
18 ເຂດພິເສດໄຊສົມບູນ Xaysomboun SR
-
29
-
5
-
5
-
39
  ລວມ Total
1,093
1,145
544
539
300
278
1,879
1,962
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ, ລາຍໄດ້ຈາກການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ໄລຍະເວລາພັກເຊົາສະເລ່ຍ, 1995-2014
ລ/ດ ປີ ຈໍານວນ ນັກທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ % ປ່ຽນແປງ ໄລຍະເວລາພັກເຊົາສະເລ່ຍ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ ໄລຍະເວລາພັກເຊົາສະເລ່ຍ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາກພື້ນ ໄລຍະເວລາພັກເຊົາສະເລ່ຍ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທັງ ໝົດ  ລາຍຮັບຈາກການ ທ່ອງທ່ຽວ(ລ້ານໂດລາ)  % ປ່ຽນແປງ ດ້ານລາຍຮັບ
No Year Number of Tourist Arrivals Change (%)  Average Length of Stay (Days) for International Tourists  Average Length of Stay (Days) for Regional Tourists  Average Length  of Stay (Days) for the Total Tourist Arrivals   Revenue from Tourism (Mill.Dollars)  Change of Revenue from Tourism  (%)
1 1995
346,460
137.05
4.30
-
-
24.74
227.33
2 1996
403,000
16.32
4.80
1.80
3.30
43.59
76.21
3 1997
463,200
14.94
5.00
3.00
4.00
73.28
68.10
4 1998
500,200
7.99
5.00
2.40
3.70
79.96
9.12
5 1999
614,278
22.81
5.50
2.40
4.00
97.27
21.64
6 2000
737,208
20.01
5.50
2.40
4.00
113.90
17.10
7 2001
673,823
-8.60
8.00
2.40
5.20
103.79
-8.88
8 2002
735,662
9.18
6.50
2.10
4.30
113.41
9.27
9 2003
636,361
-13.50
6.00
2.00
4.00
87.30
-23.02
10 2004
894,806
40.61
6.50
2.00
4.30
118.95
36.25
11 2005
1,095,315
22.41
7.00
2.00
4.50
146.77
23.39
12 2006
1,215,106
10.94
7.00
2.00
4.50
173.25
18.04
13 2007
1,623,943
33.65
7.00
2.00
4.50
233.30
34.66
14 2008
1,736,787
6.95
6.50
2.00
4.20
275.52
18.09
15 2009
2,008,363
15.64
7.00
2.00
4.50
267.70
-2.84
16 2010
2,513,028
25.13
7.00
2.00
4.50
381.67
42.57
17 2011
2,723,564
8.38
7.00
2.00
4.50
406.18
6.42
18 2012
3,330,072
32.51
7.20
2.00
4.60
506.02
24.58
19 2013
3,779,490
13.00
8.40
2.00
5.20
595.91
17.76
20 2014
4,158,719
10.00
7.90
2.00
4.90
641.64
7.67
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ : ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
 Untitled Document