Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ຂົນສົງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ


ບໍລິມາດ, ດັດຊະນີ, ໂຄງປະກອບການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈໍລະຈອນສິນຄ້າທົ່ວປະເທດ
ປີ
ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ
Freight transport
ຈໍລະຈອນສິນຄ້າ
Years
(ພັນໂຕນ)
(Th.tons)  
(ລ້ານໂຕນ.ກມ)
ແບ່ງຕາມປະເພດການຂົນສົ່ງ
ແບ່ງຕາມປະເພດການຂົນສົ່ງ
ລວມ
ທາງບົກ
ທາງນ້ຳ
ທາງອາກາດ
ລວມ
ທາງບົກ
ທາງນ້ຳ
ທາງອາກາດ
2005
3,213.70
2,592.00
621.00
0.70
301.36
259.90
41.11
0.35
2006
3,307.60
2,709.00
598.00
0.60
309.37
266.27
42.83
0.27
2007
4,089.42
3,322.00
767.00
0.42
338.27
277.13
60.93
0.21
2008
4,542.60
3,659.00
883.00
0.60
354.50
286.70
67.60
0.30
2009
4,668.40
3,707.00
961.00
0.40
365.90
296.20
69.50
0.20
2010
5,820.20
4,730.30
1,088.30
1.60
583.91
513.02
69.71
1.19
2011
4,818.58
3,823.10
993.35
2.13
389.80
319.42
70.04
0.35
2012
5,968.40
4,548.00
1,418.00
2.40
442.24
362.53
79.18
0.54
2013
6,594.65
5,007.00
1,586.00
1.65
474.28
388.34
85.47
0.47
2014
6,448.50
4,780.00
1,667.00
1.50
489.87
394.67
94.70
 
0.50
 
ດັດຊະນີ 
Index (1990 =100) 
2005
481.17
470.33
585.85
143.74
201.65
266.02
124.63
206.51
2006
495.23
491.56
564.15
123.20
207.01
272.54
129.84
157.57
2007
612.29
602.79
723.58
85.22
226.35
283.66
184.72
121.48
2008
680.14
663.94
833.02
123.20
237.21
293.45
204.93
177.51
2009
698.98
672.65
906.60
82.14
244.84
303.17
210.69
118.34
2010
871.43
858.34
1,026.70
328.54
390.72
525.09
211.33
702.51
2011
721.47
693.72
937.12
437.58
260.83
326.94
212.31
205.52
2012
893.62
825.26
1,337.74
492.81
295.92
371.06
240.03
317.63
2013
897.40
908.50
1,496.00
338.40
326.40
397.50
259.10
276.70
2014
438.60
503.16
350.21
120.97
295.86
483.85
1,334.37
28.11
ໂຄງປະກອບ 
Structure 
2005
100.00
80.65
19.32
0.02
100.00
86.24
13.64
0.12
2006
100.00
81.90
18.08
0.02
100.00
86.07
13.84
0.09
2007
100.00
81.23
18.76
0.01
100.00
81.93
18.01
0.06
2008
100.00
80.55
19.44
0.01
100.00
80.87
19.07
0.08
2009
100.00
79.41
20.59
0.01
100.00
80.95
18.99
0.05
2010
100.00
81.27
18.70
0.03
100.00
87.86
11.94
0.20
2011
100.00
79.34
20.61
0.04
100.00
81.94
17.97
0.09
2012
100.00
76.20
23.76
0.04
100.00
81.97
17.90
0.12
2013
100.00
93.83
5.33
0.84
100.00
93.73
5.45
0.84
2014
100.00
74.13
25.85
0.02
100.00
80.57
19.33
0.10
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ບໍລິມາດ, ດັດຊະນີ, ໂຄງປະກອບການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈໍລະຈອນໂດຍສານທົ່ວປະເທດ
ປີ
ຂົນສົ່ງໂດຍສານ
Passenger transport
ຈໍລະຈອນໂດຍສານ
Passenger traffic
Years
(ພັນຄົນ)
(Th.persons)
( ລ້ານຄົນ.ກມ )
(Mill.pers.km)
ລວມ
ທາງບົກ
ທາງນ້ຳ
ທາງອາກາດ
ລວມ
ທາງບົກ
ທາງນ້ຳ
ທາງອາກາດ
Total
By land
By water
By air 
Total
By land
By water
By air 
2005
36,867.00
34,887.00
1,570.00
410.00
1,897.59
1,675.90
40.27
181.42
2006
38,771.40
36,540.00
1,816.00
415.40
2,105.90
1,869.27
46.40
190.23
2007
40,964.92
38,310.00
1,953.00
701.92
2,410.13
2,114.31
50.46
245.36
2008
39,727.40
37,617.00
1,811.00
299.40
2,513.30
2,113.40
48.90
351.00
2009
41,287.00
39,156.60
1,810.00
320.40
2,614.50
2,197.20
48.70
368.50
2010
47,587.00
45,272.00
2,026.00
289.00
2,704.26
2,555.99
65.49
82.78
2011
43,707.51
41,369.44
1,899.04
439.03
2,591.29
2,371.66
48.57
171.06
2012
50,685.90
47,609.00
2,652.00
424.90
2,849.61
2,618.88
71.82
158.91
2013
53,203.40
49,866.00
2,890.00
447.40
3,038.40
2,740.00
81.80
216.60
2014
52,356.20
48,958.00
2,886.00
512.20
706.96
394.67
80.10
232.20
  ດັດຊະນີ   Index (1990=100)  
2005
279.77
277.15
334.75
339.51
423.80
437.32
210.93
399.28
2006
294.22
290.28
387.21
343.98
470.33
487.78
243.05
418.67
2007
310.87
304.34
416.42
581.25
538.27
551.72
264.31
540.02
2008
301.48
298.84
386.14
247.93
561.32
551.48
256.14
772.52
2009
313.31
311.07
385.93
265.32
583.92
573.35
255.09
811.03
2010
361.12
359.65
431.98
239.31
603.96
666.97
343.02
182.19
2011
331.68
328.65
404.91
363.55
578.73
618.87
254.40
376.48
2012
384.64
378.22
565.46
351.85
636.43
683.38
376.21
349.75
2013
403.70
396.10
616.20
370.40
678.60
715.00
428.30
476.70
2014
379.70
369.69
661.34
466.48
85.80
52.70
434.08
410.30
  ໂຄງປະກອບ %  Structure
2005
100.00
94.63
4.26
1.11
100.00
88.32
2.12
9.56
2006
100.00
94.24
4.68
1.07
100.00
88.76
2.20
9.03
2007
100.00
93.52
4.77
1.71
100.00
87.73
2.09
10.18
2008
100.00
94.69
4.56
0.75
100.00
84.09
1.95
13.97
2009
100.00
94.84
4.38
0.78
100.00
84.04
1.86
14.09
2010
100.00
95.14
4.26
0.61
100.00
94.52
2.42
3.06
2011
100.00
94.65
4.34
1.00
100.00
91.52
1.87
6.60
2012
100.00
93.93
5.23
0.84
100.00
91.90
2.52
5.58
2013
100.00
93.73
5.43
0.84
100.00
90.18
2.69
7.13
2014
100.00
93.51
5.51
0.98
100.00
55.83
11.33
32.84
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຈຳນວນພາຫະນະແບ່ງຕາມແຂວງ ຂອງ ປີ 2014
ຫົວໜ່ວຍ: ຄັນ
ລ/ດ ຊື່ແຊວງ
Name of Province
ລົດຈັກ
ລົດສາມລໍ້
ລົດເກັງ
ລົດກະບະ
ລົດຈິບ
ລົດບັສ(ຕູ້)
ລົດບັນ
ລົດໂດຍສານ
01 ນຄ. ວຽງຈັນ Vientiane Capital
459,800
3,409
40,320
82,973
15,497
33,883
23,615
1,590
02 ຜົ້ງສາລີ Phongsaly
9,728
39
1,296
100
68
205
96
03 ຫລວງນ້ຳທາ Luangnamtha
23,459
24
333
2,355
265
583
462
102
04 ອຸດົມໄຊ Oudomxay
29,385
180
230
3,097
364
401
1,032
330
05 ບໍ່ແກ້ວ Bokeo
31,892
158
271
3,764
236
332
446
119
06 ຫລວງພະບາງ Luangprabang
74,883
780
928
8,020
614
1,926
872
318
07 ຫົວພັນ Houaphanh
53,843
95
191
6,083
195
365
1,272
30
08 ໄຊຍະບູລີ Xayabury
31,818
14
160
1,890
292
203
714
143
09 ຊຽງຂວາງ Xiengkhuang
33,602
254
346
5,359
357
712
1,346
107
10 ວຽງຈັນ Vientiane
50,861
203
733
9,267
445
1,647
2,701
74
11 ບໍລິຄຳໄຊ Borikhamxay
26,475
143
531
4,460
247
701
906
192
12 ຄຳມ່ວນ Khammouane
34,575
679
1,165
9,146
949
1,986
3,083
136
13 ສະຫວັນນະເຂດ Savannakhet
211,620
1,445
3,281
27,047
1,131
6,153
4,196
302
14 ສາລະວັນ Saravane
21,885
149
135
3,823
203
401
495
36
15 ເຊກອງ Sekong
6,170
20
77
956
128
84
253
23
16 ຈຳປາສັກ Champasack
109,105
1,131
2,378
14,133
1,303
2,453
2,357
465
17 ອັດຕະປື Attapeu
9,278
53
166
1,412
189
238
338
57
ລວມທັງໝົດ  Total
1,218,379
8,737
51,284
185,081
22,515
52,136
44,293
4,120
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ຈຳນວນພາຫະນະແຍກຕາມປະເພດໃນທົ່ວປະເທດ
ຫົວໜ່ວຍ: ຄັນ
ລ/ດNo
ລາຍການ
Items
2013
2014
1 ລົດຈັກ Motorcycle
1,111,894
1,218,379
2 ລົດສາມລໍ້ Three wheel car/touktouk
8,601
8,737
3 ລົດເກັງ Sedan
43,860
51,284
4 ລົດກະບະ Pick-up
162,586
185,081
5 ລົດຈິບ Jeep
19,961
22,515
6 ລົດບັສ (ຕູ້) Van
50,035
52,136
7 ລົດບັນທຸກ Truck
38,480
44,293
8 ລົດໂດຍສານ Bus
3,865
4,120
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ລວງຍາວຂອງເສັ້ນທາງທົ່ວປະເທດ
ຫົວໜ່ວຍ: ກມ
ລາຍການ
Items
2013
2014
ລວມລວງຍາວຂອງເສັ້ນທາງ Total Length of the roads
45,844
47,318
ທາງເບຕົງ Concrete roads
222
233
ທາງອັດສະຟານ Asplath conrect roads
735
772
ທາງປູຢາງ Tarred roads
6,888
7,233
ທາງປູແຮ່ Graveled roads
16,380
16,380
ທາງປູດິນ Earthen roads
21,619
22,700
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ດ້ານເຄືອຄ່າຍໂທລະຄົມ, ຄວາມອາດສາມາດຮອງຮັບ, ຈຳນວນຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ອີນເຕີເນັດ, ແລະ ການຊົມໃຊ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດແບ່ງຕາມພາກສ່ວນ
ລາຍການ
ຫົວໜ່ວຍ
Items
Unit
2013
2014
ດ້ານເຄືອຄ່າຍໂທລະຄົມ Telecom Network
ສູນກາງໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ(PSTN) ສະຖານນີ Fixed Telephone (wired) Station
95
255
ສູນກາງໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ(PSTN) ສະຖານນີ Fixed wirelessTelephone Station
1
6
ຈຳນວນເສົາຮັບສົ່ງສັນຍານ-ຕາຄ່າຍໂທລະສັບມືຖື ແຫ່ງ Mobile Cellular Network(BTS) Site
7,154
6,527
ສາຍກາບໄຍແສງ (Optic friber) ກິໂລແມັດ Optic friber km
51,106
60,813
ສັນຍານຄວບຄຸມໄດ້ ແຂວງ Signal Coverage in Provinces Prov
17
17
ສັນຍານຄວບຄຸມໄດ້  ເມືອງ Signal Coverage in Districts Dis
144
148
ດ້ານຄວາມອາດສາມາດຮອງຮັບ ພັນປະຕູ Capacity th.number
12,984
12,984
ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະມີສາຍ (PSTN) ພັນປະຕູ Fixed Telephone ( wired)  th.number
119
119
ໂທລະສັບມີຖື ( Prepaid / PostPaid & CDMA ຫຼື Win phone) ພັນປະຕູ Mobile cellular ports th.number
12,865
12,865
ຈຳນວນຜູ້ລົງທະບຽນນໍາໃຊ້ໂທລະສັບ ແລະ ອີນເຕີເນັດ ພັນເລກໝາຍ Subscription th.subs
6,972
5,731
ໂທລະສັບ ພັນເລກໝາຍ Telephone and Mobile Subscription th.subs
ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະມີສາຍ (PSTN) ພັນເລກໝາຍ FixedTelephone  Subscription th.subs
-  
64
ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະບໍ່ມີສາຍ (CDMA ຫຼື win phone) ພັນເລກໝາຍ Fixed wireless Telephone Subscription th.subs
721
856
ໂທລະສັບມີຖື ( Prepaid / PostPaid) ພັນເລກໝາຍ Mobile cellular (Prepaid/Postpaid) Subscription th.subs
4,481
4,336
ມືຖື 3 G ພັນເລກໝາຍ 3G Mobile cellular Subscription th.subs
1,769
474
ອິນເຕີເນັດ ພັນເລກໝາຍ Internet Subscripion th.subs
139
139
ອິນເຕີເນັດຜ່ານລະບົບ Dail up ພັນເລກໝາຍ Dial up  th.subs
0
0
ອິນເຕີເນັດລະບົບ ADSL ພັນເລກໝາຍ ADSL th.subs
12
16
ອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ມີສາຍ ພັນເລກໝາຍ Wireless lr th.subs
-  
2
ອິນເຕີເນັດຜ່ານຊິມ 3 G ພັນເລກໝາຍ 3G Mobile Dongle (HSPA)  th.subs
125
120
ອິນເຕີເນັດຜ່ານສາຍເຊົ່າ (ສາຍໄຍແກ້ວ) ພັນເລກໝາຍ Leased Line th.subs
1
1
ການຊົມໃຊ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຈັດແບ່ງຕາມພາກສ່ວນ ພັນເລກໝາຍ  Telecom services by sector (subscription) th.subs
94
93
ການນໍາໃຊ້ຂອງລັດ  ພັນເລກໝາຍ Use of Government Sectors  th.subs
15
17
ການນໍາໃຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ  ພັນເລກໝາຍ Use of International Organization Sectors th.subs
2
2
  ການນໍາໃຊ້ຂອງເອກະຊົນ  ພັນເລກໝາຍ Use of Private Sectors th.subs
77
73
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ບໍລິມາດການຜະລິດ
ລາຍການ
ຫົວໜ່ວຍ
Items
Unit
2013**
2014
ບໍລິມາດຜະລິດ
Telecom production
ການນຳໃຊ້ໂທລະສັບ ລ້ານນາທີ Use of phone mill.min
10,994
32,032
ໂທລະສັບໃນຕົວເມືອງ ລ້ານນາທີ Within towns mill.min
2,563
8,113
ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ລ້ານນາທີ          Tablephone mill.min
118
107
ວິນໂຟນ ລ້ານນາທີ          Tablephone mill.min
643
828
ມືຖື ລ້ານນາທີ          Mobile mill.min
1,694
4,617
ມືຖື 3G ລ້ານນາທີ          Mobile mill.min
107
2,561
ແບນວິດອິນເຕີເນັດ ຄິດເປັນ  ລ້ານນາທີ Internet Brandwidth in Mbits mill.mbits
9,012
8,194,611
ລະຫວ່າງແຂວງ ລ້ານນາທີ Traffic for Inter-Province mill.min
1,845
7,697
ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ລ້ານນາທີ          Tablephone mill.min
70
81
ວິນໂຟນ ລ້ານນາທີ          Tablephone mill.min
229
447
ມືຖື ລ້ານນາທີ          Mobile mill.min
1,455
4,687
  ມືຖື 3G ລ້ານນາທີ          Mobile mill.min
92
2,482
ລະຫວ່າງຊາດ ລ້ານນາທີ Traffic for International calling mill.min
141
196
ໂທລະສັບຕັ້ງໂຕະ ລ້ານນາທີ          Tablephone mill.min
5
4
ວິນໂຟນ ລ້ານນາທີ          Tablephone mill.min
8
8
ມືຖື ລ້ານນາທີ          Mobile mill.min
124
177
  ມືຖື 3G ລ້ານນາທີ          Mobile mill.min
4
6
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ
ໝາຍເຫດ: '' ** " ຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່
 Untitled Document