lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ຕິດຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ


ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
   ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂທ: (+856 21)214740, ແຟັກ: (+856 21)242022. ອີເມລວ: nscit@etllao.com
    1. ຫ້ອງການ ເບີໂທ: (+856 21) 214740,ແຟັກ: (+856 21)242022
    2. ກົມ​ສະຖິຕິ​ເສດຖະກິດ ເບີໂທ: (+856 21) 243670
    3. ກົມ​ສະຖິຕິ​ສັງຄົມ ເບີໂທ: (+856 21) 716003,ແຟັກ: (+856 21)716004
    4. ກົມ​ບໍລິການ​ສະຖິຕິ ເບີໂທ: (+856 21) 264322,ແຟັກ: (+856 21) 264322
ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ:
ແຜນທີຈາກ Google
ຫ້ອງການ
ກົມ​ສະຖິຕິ​ເສດຖະກິດ
ກົມບໍລິການສະຖິຕິ

ແຜນທີຈາກ Google
ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ
 Untitled Document