Lao Statistics Bureau
 Untitled Document
ພາສາລາວ | English

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau


 Untitled Document

News


ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ

    ວັນທີ 04/07/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິທາງການ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກລະດັບ ຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ


ຊົມເຊີຍ ວັນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 30 ເດືອນມິຖຸນາ ຢ່າງຊຸດໃຈ!

    ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ 2016 ນີ້, ພາຍຫຼັງທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບເອົາກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ 30 ມິຖຸນາ ປີ 2010, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງເອົາວັນດັ່ງກ່າວ


ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS)

    ໃນວັນທີ 25 ຜ່ານມາກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິທີການເຜີຍ ແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS) ໃຫ້ພະນັກງານ ພາຍໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃນກອງ ປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນ


ການຝຶກອົບຮົມການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ຂອງເວັບໄຊສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

    ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊ ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງຊາດ ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາ ມາດໃຫ້ພະນັກງານ ໃນທົ່ວລະບົບສະຖິຕິ


The 5th Session of the ASEAN Community Statistical System (ACSS) Committee 3-5 November 2015

     The 5th Session of the ACSS Committee, hosted by Department of Statistics Malaysia (DOS Malaysia), was held on 3-5 November 2015. Datuk Dr. Abdul Rahman Hasan, Chief Statistician of DOS Malaysia chaired the meeting with Dr. Samaychanh Boupha of Lao Statistics Bureau as the co-chair.


 Untitled Document