Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau


 Untitled Document

ລາຍລະອຽດຂ່າວ


  

ຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະການຄຸ້ມຄອງ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ຢູ່ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ


ໃນວັນທີ 19-23/12/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ ຈັດຝືກອົບຮົມການຕິດຕັ້ງ ບໍາລຸງຮັກສາເຄື່ອງ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ, ໃນທົ່ວລະບົບ ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ຜູ້ທີຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານໄອທີ ຂັ້ນແຂວງ ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້ໃນການ ຕິດຕັ້ງບໍາລຸງຮັກສາ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນຈາກທ້ອງຖິ່ນຫາສູນກາງໄດ້ ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະທັນເວລາ ເຊິ່ງມີວິຊາການຈາກ ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ 9 ແຂວງ ເຂົ້າຮ່ວມ

  1. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງການຝຶກອົບຮົມ
    • ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຂະ​ແໜງ ການສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງທາງ​ໄອ​ທີ​ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ດ້ານການຕິດຕັ້ງບຳລຸງຮັກສາເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງລະບົບເຄືອຂ່າຍ ພາຍໃນຫ້ອງການ ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້ການຮັບ​-ສົ່ງ​ ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ຂໍ້​ມູນສະຖິຕິ​ ມີ​ຄວາມ​ສະດວກ​ວ່ອງ​ໄວ​ຂື້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ
    • ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ໃນວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ໃນການຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບການສ້າງ, ນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນດ້ວຍ ເວັບໄຊ ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ທີ່ໃດ້ເກັບກຳສັງລວມມາ.
    • ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ ເຂົ້າໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ລະຫວາງແຂວງ, ເມື່ອງ, ຂະແໜງການ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ
    • ເພື່ອຮັບປະກັນ ການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນ ສະຖິຕິທາງການ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ກ້າວໄປສູ້ຄວາມພຽງພໍ, ມີຄຸນນະພາບ, ທັນເວລາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ເຊື່ອຖືໄດ້.

 


 Untitled Document