Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ


     ການ​ເຄື່ອນໄຫວ​ວຽກ​ງາ​ນສະຖິຕິ​​​ ແມ່​ນອີງ​ໃສ່ຮູບ​ແບບ​ການຈັດຕັ້ງ ​​ໄດ້​ມີ​ກາ​ນປ່ຽນ​ແປງ​ຕາມ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ​ຄື:
- ວຽກ​ງາ​ນສະຖິຕິ​ແມ່​ນໄດ້​ເລີ່ມກໍ່ຕັ້ງ​ເປັນ ພະ​ແນ​ກສະຖິຕິ​ແຕ່​ປີ 1975​ ​ເປັນຕົ້ນມາ ​ໂດຍຂຶ້ນກັບ​ກົມ​ແຜນກາ​ນສັງ​ລວມ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ແຜນການແຫ່ງ​ລັດ.
- ປີ 1977 ໄດ້​ສ້າງຕັ້ງ​ເປັນກົມ​ສະຖິຕິ​ສູ​ນກາງ, ຄະນະ​ກຳມະການ​ແຜນຜັງ​ແຫ່ງ​ລັດ,
- ປີ 1987 ໄດ້​ປ່ຽ​ນມາ​ເປັ​ນສູນ​ສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ລັດ, ຄະນະ​ກຳມະກາ​ນແຜນກາ​ນແຫ່ງ​ລັດ,
- ປີ 1992 ປ່ຽ​ນມາ​ເປັນສູນ​ສະຖິຕິ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຄະນະ​ກຳມະກາ​ນແຜນການ ແລະ​ ກາ​ນຮ່ວມ​ມື
- ​ປີ 2008 ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ເຖິງ ປີ 2010 ວັນທີ 29 ເດືອນມີຖຸນາ ກົມ​ສະຖິຕິ ຂຶ້ນກັບ​ກະຊວງ​ແຜນການ ແລະ ກາ​ນລົງທຶນ.
- ມາຮອດວັນທີ 30 ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2010 ກົດໝາຍໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ເປັນ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ໂດຍຂຶ້ນກັບ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ.
     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຕັ້ງຢູ່ ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ແຂວງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
 Untitled Document