Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ລະຫັດສາລະບານ


    ເພື່ອສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ລະຫັດສາລະບານ ການຈັດແບງຂະແໜງການເສດຖະກິດ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວໃຫ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ແລະ ເປັນເອກພາບ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ມີລະຫັດສາລະບານ ການຈັດແບ່ງຂະແໜງການເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນເອກະພາບ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ, ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ການສົມທຽບຂໍ້ມູນສະຖິຕິທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພືອຮັບປະກັນ ໃນການເຊືອມໂຍງກັບບັນດາປະເທດ ສະມາຊິກປະຊາຄົມອາຊຽນ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ບັນດາປະເທດທົ່ວໂລກ.

ລາຍລະອຽດສາມາດດາວໂລດ: ລະຫັດສາລະບານ
 Untitled Document