Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ລາຍລະອຽດຂ່າວ


  

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບສອບຖາມ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານ


ໃນວັນທີ 29/03/2016 ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການປັບປຸງແບບສອບຖາມ ແລະ ການກຳນົດຕົວຊີ້ບອກຂອງການສຳຫຼວດກຳລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 24 ທ່ານໃນນັ້ນ: ມີຄະນະທີມງານຮັບຜິດຊອບກອງປະຊຸມ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ, ກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ຫ້ອງການ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ ຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ຫ້ອງການ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານລາວ-ເກົາຫຼີຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ສູນສະຖິຕິ, ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາຈຳນວນ 1 ທ່ານ, ສູນກາງກໍາມະບານລາວຈຳນວນ 1 ທ່ານ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ຢ່າວ່າງວ່າຊວາມະ ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມ ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານເນື້ອໃນຂອງການສໍາຫຼວດກຳລັງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2016.

 Untitled Document