Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ລາຍລະອຽດຂ່າວ


  

ການຝຶກອົບຮົມການຈັດການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພ ຂອງເວັບໄຊສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ


ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ຈຳປາຄຳສຸກໃສ ຫົວໜ້າກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສຳລັບອາຈານສອນແມ່ນ ທ່ານ ອະພິສິດ ເທບພະວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກ ພັດທະນາໂປແກມ, ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ເຕັກໂນໂລຊີການສຶສານ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ກົມບໍລິການສະຖິຕິ 9 ທ່ານທີ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ຈຸດປະສົ່ງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອຕ້ອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບພະນັກງານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຊ່ຽວຊານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ຢາກຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂອງເວັບໄຊສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

 Untitled Document