Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ລາຍລະອຽດຂ່າວ


  

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS)


ໃນວັນທີ 25 ຜ່ານມາກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມ ວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (Arc GIS) ໃຫ້ພະນັກງານພາຍ ໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 5 ວັນນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 25-29/04/2016 ທີ່ຣີສອດນາປ່າກວາງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານໂດຍທ່ານ ນ ພອນສະຫລີ ສຸກສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ຄໍາພັນ ຈະເລີນຜົນ ຮອງຫົວຫນ້າກົມບໍລິການສະຖິຕິ ແລະ ອາຈານສອນ ມາຈາກມະຫາໄລແຫ່ງຊາດ ທ່ານ ນ ດຣ ແກ້ວພູສອນ ພົນຫາລາດ ພ້ອມດ້ວຍ ຫົວໜ້າພະເເນກ, ຮອງພະເເນກ ແລະ ວິຊາການພາຍໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 12 ທ່ານ ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ນໍາໃຊ້ທັກສະທາງດ້ານເຕັກນິກ ວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃນຮູບແບບ ແຜນທີ່ (ArcGIS ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ,ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນດ້ວຍ ຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວໃນຮູບແບບແຜນທີ່, ເຊິ່ງເປັນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມອາດສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ, ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ລະບຸຢູ່ ໃນແຜນຍຸດທະຍາດການ ພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020 ແລະ ຫັນລະບົບສະຖິຕິໄປ ສູ່ຄວາມທັນສະໄໝຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານພາຍ ໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ທັກສະວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ ແລະ ຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນ ການປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍ່ຄືແຜນກິດຈະກໍາ ຂອງພະແນກໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສູງ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນໃນການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສະຖິຕິທາງ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງສະດວກ, ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຜູ້ນໍາໃຊ້.
I. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ຂອງພະນັກງານວິຊາການ ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ສາມາດປະຕິ ບັດວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນວິທີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່ (ArcGIS) ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ນໍາໃຊ້ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
2. ເພື່ຶອເປັນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຮູບແບບແຜນທີ່(ArcGIS) ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາຜູ້ນໍາໃຊ້ ໃຫ້ເປັນລະບົບທີ່ມີຄຸນນະພາບ
3. ມີຮູບແບບແຜນທີ່(ArcGIS) ທີ່ມີມາດຕະຖານເຂົ້າໃນວຽກງານ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ.

 Untitled Document