Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ລາຍລະອຽດຂ່າວ


  ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ


ວັນທີ 04/07/2016 ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ຂື້ນທີ ຫ້ອງປະຊຸມ ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຸດປະສົງ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບແຜນໃນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ທາງດ້ານວິຊາການ ໃນການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ, ຍົກລະດັບຄາມຮູ້ທາງດ້ານການສ້າງຄູ່ມື ການເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິ

 Untitled Document