Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ເວັບກ້ຽວຂ້ອງ


        ກະຊວງ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າ
           + ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
                  - ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
                  - ກົມສົ່ງເສີ່ມການລົງທຶນ
                  - ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ
           + ກະຊວງ ການເງິນ
           + ກະຊວງ ກະສິສຳ ແລະ ປ່າໄມ້
                  - ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາກຳສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້
           + ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ
           + ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
           + ກະຊວງ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
           + ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
           + ກະຊວງ ໂຍທາ ແລະ ຂົນສົງ
           + ກະຊວງ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ
           + ກະຊວງ ແຮງງານສະຫວັດດີການ ແລະ ສັງຄົມ
           + ສະພາແຫ່ງຊາດ
       ສູນສະຖິຕິປະເທດອາຊຽນ
       ສື່ມວນຊົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

 Untitled Document