Lao Statistics Bureau
 lsb

     ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

   Lao Statistics Bureau

ພາສາລາວ | English

 Untitled Document
ສະຖິຕິປະຈໍາປີ
ເວັບລິ້ງຂອງ ສຖຕ

ສະຖິຕິປະຈຳປີ2014


    ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ. ການມີຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ, ທັນເວລາ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ສາມາດເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການກຳນົດທິດທາງ ສຳລັບການຕັດສິນໃຈ ແລະ ວາງແຜນນະໂຍບາຍໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດເປັນ ບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ, ການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຕິດຕາມການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ສະຫະສະຫວັດ ທາງດ້ານ ການພັດທະນາ (MDGs) ປີ 2015 ແລະ ຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສະຖານະ ພາບໃນການເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDCs) ໃນປີ 2020.
   ພູມສາດ
   ອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດ
   ການປົກຄອງ
   ພົນລະເມືອງແລະປະຊາກອນສາດ
   ແຮງງານແລະການແຈ້ງງານ
   ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
   ລາຄາ
   ກະສິກໍາ
   ອຸດສາຫະກໍາ
   ຂົນສົງໄປສະນີແລະໂທລະຄົມມະນາຄົມ
   ການຄ້າຕ່າງປະເທດ
   ການລົງທຶນຂອງລັດແລະຕ່າງປະເທດ
   ການສຶກສາ
   ສາທາລະນະສຸກ
   ວັດທະນະທຳ
   ການທ່ອງທ່ຽວ
   ອຸປະຕິເຫດ
   ສະຖິຕິສາກົນ

    ວາລະສານປະຈຳປີ ແມ່ນຈັດພິມໂດຍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ປຶ້ມສະ ຖິຕິປະຈຳປີ ໄດ້ສັງລວມເອົາຂໍ້ມູນພື້ນຖານ ຈາກການສຳຫຼວດ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈາກບັນດາ ກະຊວງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນສະພາບ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ ຜ່ານມາ. ພ້ອມກັນນີ້, ບາງຂໍ້ມູນຢູ່ໃນປຶຶ້ມສະຖິຕິນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການຄາດຄະເນ ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳບໍ່ໄດ້ປົກກະຕິ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ. ນອກຈາກນີ້, ຂໍ້ມູນສາກົນສວ່ນໜຶ່ງ ກໍ່ໄດ້ປະກອບ ເຂົ້າໃນປຶ້ມວາລະສານສະຖິຕິສະບັບນີ້ ເພື່ອເປັນຂ່າວສານອ້າງອີງ ໃຫ້ແກ່ການສຶກສາ ແລະ ການສົມທຽບຂໍ້ມູນ ລະຫວ່າງຊາດ.

    ລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນແມ່ນ ຕິດຕໍ່ ພະແນກໂຄສະນາແຜີຍແຜ່,ກົມບໍລິການສະຖິຕິ,ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ
ຖະໜົນ ສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂທ:(856)021 264322 , (856) 21214740, ແຟັກ: (865) 21242022 ອີເມລວ: nscit@etllao.com


 Untitled Document